6th Dohara: "Thuhee Sool Saithhee Thabar..."

6th Dohara: "Thuhee Sool Saithhee Thabar..."
1870 woodcut depiction of Dhan Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj, the Master of All Shasthars & Asthars (V&A Museum)

Dhan Dhan Kalgidhar Maharaj, Chittey Baja Wale Paatshah, Neela-Ghorh Asvaar, Sarbans Daani, Dasmesh Pita Ji Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj

ਤੁਹੀ ਸੂਲ ਸੈਥੀ ਤਬਰ ਤੂ ਨਿਖੰਗ ਅਰੁ ਬਾਨ॥
Thuhee Sool Saithhee Thabar Thoo nikha[n]g Ar[u] Baan
ਤੁਹੀ ਕਟਾਰੀ ਸੇਲ ਸਭ ਤੁਮਹੀ ਕਰਦ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ॥੬॥
Thuhee Kataaree Sael Sabh Thumhee Karadh Kripaan

This is the 6th Doharaa, please see previous sections for relevant context


To understand the importance of the word Thoohee/Tuhi, please read the 4th Dohara.

Everything is You Maharaj: Spears, Tridents, Axes, Quivers, Arrows, Punch Daggers, other small blades, and Kirpaan. The Khalsa Warrior sees Vaheguru in all components of the Battlefield. To live and die in remembrance of Vaheguru. When the spear flies, the axes spins, the arrow pierces the air, the daggers are unsheathed... all Maharaj's Shakti/Power interacting.

Listen to this classic rendition of a chhand from Chandee Charithar describing the chaotic battlefield. Maharaj is pervading in each and every part of it!
A Trisool/Trident motif found in multiple different Sikh Empire coins

Resource


ਤੁਹੀ ਸੂਲ/Thuhee Sool...

Mehron Steek (similar definitions in Pandit Narayan Singh Steek, Dr. Rattan Singh Jaggi Steek, Giani Bishan Singh Steek)

ਨੇਜਾ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਸੂਲ: Neja (Spear) or Thrisool (Trident)

Mahaan Kosh (also referred to by Giani Harbhajan Singh Dhudhike)

ਸ਼ੂਲ/ਤ੍ਰਿਸੂਲ

Sanskrit origins Shool/Thrisool

ਨੇਜ਼ਾ. ਭਾਲਾ

Neja or Bhaalaa (Spear)

Roman Pilum as a type of spear

Resource


ਸੈਥੀ/Saithhee

Mehron Steek (re-used Theer Thuhee Saithee Thuhee reference)

ਸੈਥੀ (ਬਰਛੀ)...
the Small Spear...


Pandit Narain Singh Steek (re-used Theer Thuhee Saithee Thuhee reference)

Saithhee/Small Spear [same as Saihathhee]

5 Powerful International Axes (Forged in Fire)

Resource


ਤਬਰ/Thabar

Mehron Steek, Pandit Narayan Singh Steek, Dr. Rattan Singh Jaggi Steek, Giani Bishan Singh Steek

ਕੁਹਾੜਾ. ਛਵੀ.
Kuharra. Chhavee.
Various names for an axe


Mahaan Kosh 

Farsi origin.
ਛਵੀ. ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗੰਡਾਸਾ
Chavee. A long and really sharp Gandaasaa (Axe)

Axes play a role in multiple different spiritual traditions. In pre-Christian Indigenous Europe, the Axe of Deity Perun became popularized as a amulet. This includes Eastern Europe, Baltic region, and certain Scandinavian peoples. This axe was worn in devotion/worship. Learn more about Perun here: https://youtu.be/RIuuh9jQ4i4

Here is a 10th-12 century Axe of Perun amulet
Understanding Karams through the example of bow and arrows, must listen!

Resource


ਤੂ ਨਿਖੰਗ ਅਰੁ ਬਾਨ/Thoo Nikha[n]g Ar[u] Baan

Mehron Steek (similar definition in Giani Bishan Singh Steek, Pandit Narayan Singh Steek, Dr. Rattan Singh Jaggi)

ਤੂੰ ਹੀ ਤੀਰ ਭਰਕੇ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਨਿਖੰਘ (ਭੱਥਾ) ਹੈਂ 

ਅਤੇ ਤੁਹੀ ਭੱਥੇ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਰਖਣ ਵਾਲਾ (ਬਾਣ) ਹੈਂ

[Only] You are the One who keeps Arrows in the Form of a Quiver;
And [Only] You are the One who is placed in a Quiver in the Form of Arrows

Mahaan Kosh

ਨਿਖੰਗ, ਸੰਗ੍ਯਾ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤੀਰ ਲਗਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੱਥਾ
Nikhang, meaning- that which Arrows are properly placed within, a Quiver 

The Puratan Panj Shastars include the following as mentioned in Aarti-Aarta:
ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗੋ ਬਡੋ ਰਾਮਜੰਗੋ ਧਮਕ ਧਾਰ ਅਣੀਆਰ
ਕਮੰਦ ਕੋਰੜਾ ਪੰਜ ਸਸਤ੍ਰ ਪਰਵਾਨ॥
1) ਤੀਰ-ਕਮਾਨ Teer Kamaan - Bow and Arrow
2) ਤੁਫੰਗ-ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਰਾਮ-ਜੰਗ Tufang-Bandhook Jaa RaamJung - Loud Blasting Pistol
3) ਅਣੀਆਰ Aneeaar - Sharp edged barchha (spear)
4) ਕਮੰਦ Kamandh - Noose
5) ਕੋਰੜਾ Korarrha - Whip

The Bow/Arrow is the first of these 5 Shastars!

More information about another set of Punj Shastar can be read about in the translation of Giani Gurwinder Singh Ji's Twarikh Nihung Singhaa here

Kataar is a part of the Puratan Nishaan Sahib (the weapon at the bottom)

Resource


ਤੁਹੀ ਕਟਾਰੀ/Thuhee Kataaree

Mehron Steek (Similar definition in Dr. Rattan Singh Jaggi Steek, Pandit Narayan Singh Steek)

ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਜਮਧੜ (ਕਟਾਰੀ) ਰੂਪ ਹੈ. 

ਭਾਵ-ਤੁਹੀ ਮੇਰੀ ਕਟਾਰੀ ਹੈਂ
King of Death/Jamraaj/Azraaeel/Grim Reaper’s Molar of Death = Kataari Form. Meaning : Only You are my KaTaar... You are my Everything, You are my Blade/Kirpaan.

Mahaan Kosh

ਕਟਾਰੀ; ਛੋਟਾ ਕੱਟਾਰ
Kataaree = Small Kataar

ਕਟਾਰ, ਸੰਗ੍ਯਾ- ਇੱਕ ਦੁਧਾਰਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਸਤੂ, ਜੋ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ.
Kataar, meaning - a small double-edged shastar, that which is kept in the Kamarkassa

Dhan Dhan Guru Nanak Dev Ji bless us with a humbling bachan for the horseback warriors:
ਕਮਰਿ ਕਟਾਰਾ ਬੰਕੁੜਾ ਬੰਕੇ ਕਾ ਅਸਵਾਰੁ॥
Kamar[i] Kataaraa Ba[n]kurraa Ba[n]kae Kaa Asvaar[u]
Having a Kataar by your waist, riding a beautiful horse
ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕਾ ਮਤੁ ਸਿਰਿ ਆਵੈ ਭਾਰੁ॥੩॥
Garab[u] n Keejai Naanakaa Math[u] Sir[i] Aavai Bhaar[u]
Dhan Guru Nanak Dev Sahib Ji: Don't be proud, you may fall on your head
(Ang 956)

The Khalsa has to be aware of the ego that forms within the warrior. Realizing that the Glory does not belong to the individual but to Guru Sahib bestowed to the Khalsa. Dhan Dhan Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji.

Ottawa Valley Indigenous Copper Spearhead (6100 BCE, Canadian Museum of History)
Jathedar Sant Baba Avtar Singh Ji 12ve Jaanasheen of Dal Baba Bidhi Chand wielding a spear

Resource


ਸੇਲ ਸਭ/Sael Sabh

Mehron Steek (Similar definition in Dr. Rattan Singh Jaggi Steek, Pandit Narayan Singh Steek, Giani Bishan Singh Steek)

ਤੁਹੀ ਸੇਲ (ਬਰਛਾ)
Only You are Seyl (Spear)...

ਭਾਵ-ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਛਾ ਹੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ
Meaning : Only You are My Spear...

Mahaan Kosh

ਸੇਲ. ਸੇਲਾ, ਨੇਜਾ, “ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ." (ਸ. ਕਬੀਰ)
Sael, Saelaa, Nejaa = Spear “Chot Suhaelee Sael Kee” (Salok Kabeer)

Bhai Kahn Singh Nabha refer to a Salok by Bhagat Kabeer Ji that features the Sael:
ਕਬੀਰ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ ਲਾਗਤ ਲੇਇ ਉਸਾਸ॥
Kabeer Chot Suhaelee Sael Kee Laagath Lae-e[i] Ousaas
Bhagat Kabeer Ji: the wound from a Sael is easy to bear... as it takes away the breath,
ਚੋਟ ਸਹਾਰੈ ਸਬਦ ਕੀ ਤਾਸੁ ਗੁਰੂ ਮੈ ਦਾਸ॥੧੮੩॥
Chot Sahaarai Sabadh Kee Thaas[u] Guroo Mai Dhaas
[but] that who can endure the wound from the Shabad [which destroys the Ego]... Guru Sahib [can endure] and I am Guru's Slave.
(Ang 1374)

It is easier to be physically wounded than to destroy the ego. Is there such a warrior out there that can take such a wound in this world?

Small Peshkabz found in Angeetta Sahib of Dhan Dhan Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj seated on the Takht at Sri Hazur Sahib, said to be Maharaj's Kesi Shastar (The context can be heard about here)

Resource


ਤੁਮਹੀ ਕਰਦ/Thumhee Karadh

Mehron Steek (similar definition by Pandit Narayan Singh, Dr. Rattan Singh Jaggi)

ਤੂੰ ਕਰਦ … ਹੈਂ

[Only You] are the Karadh

Mahaan Kosh

ਕਰਦ; ... ੨. ਹੱਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ... ੫. ਫਾ, ਕਾਰਦ, ਛੁਰੀ, ਕ੍ਰਿਪਾਣ।
Karadh, 2) The One who gives Hand, Giving-Support, 5) Farsi: Kaaradh, Dagger, KirpaaN

A Kardh generally refers to a dagger or smaller sized blade. This includes fancy daggers to every-day-carry pocket knives that are more popular in modern times.

Kirpaan of Baba Bidhi Chand Ji, Seva by Dal Baba Bidhi Chand (during Sangat tour of UK)

Resource


ਕ੍ਰਿਪਾਨ/Kripaan/Kirpaan

Mahaan Kosh (similar definition provided by Bhai Vir Singh in Sri Guru Granth Sahib Kosh)

ਕ੍ਰਿਪਾਯਨ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਘਰ, ਦਯਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ।
The home of blessing/grace; where compassion resides
ਤਲਵਾਰ/ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ/ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ: Talwaar, Sri Sahib, Shamshir;

References Bhai Nand Lal Ji’s Q&A
ਕੱਛ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨ ਕਬਹੂ ਤ੍ਯਾਗੈ।
Kachh Kripaan n Kabahoo Tyaagai
Never let go of the Kirpan or Kachheraa
ਸਨਮੁਖ ਲਰੈ ਨ ਰਣ ਤੇ ਭਾਗੈ
Sanmukh Larai n RaN Thae Bhaagai
They fight facing the battle and never run from away from it

(ਪ੍ਰਸਨੈੱਤਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ)

None of the steeks nor kathas mention Kirpaan, perhaps due to the name being common knowledge

-- 


--
Please forgive any mistakes & please send suggestions for illustrations/photographs.
Guru Panth Da daas,
Aaeenaa


Our Parent Group