Bachans 6-10

Please note that the Dohara's were written by Sant Giani Bhagwan Singh Ji.
The padh-arthh (word-by-word), arthh (meaning), parmaan (evidence) was compiled by Giani Satnam Singh Ji Hanspur.
-
ਖਸਟਮੋ ਬਚਨ॥ (Sixth Teaching)
ਮੂਲ - ੬. ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ।
Original Bachan:
To listen and understand the meanings of Gurbani from Gursikhs
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਵਿਦ੍ਯਾਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਿਖਨ ਤੇ; ਪਢਿ ਸਮਝੈ ਗਿਰ ਅਰਥ।
Vidhyaavan Guroo Sikhan Thae Patd[i] Samjhai Gir Arthh
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਕੋ ਮਨਿ ਧਰੈ; ਨਿਸਚਾ ਗੁਰ ਸਮਰਥ॥੭॥
Gur Updhaes Ko Man[i] Dhharai Nischai Gur Samrathh
-
Padh-Arthh/Word by word:
Gir = Bani
Nischaa = Trust, Knowledge without doubt
-
Arthh/Meaning:
Gursikhs should listen & understand Gurbani from the well-learned Gursikh’s Paatt-Bodhh (knowledge of pronunciation) & Arthh-Bodhh (knowledge of translation) during Santhiya. Gurbani’s Principles should be understood without placing doubts on them & should be accepted in the mind with complete faith.
-
Parmaan/Evidence:
ਸਿਖਹੁ ਸੁਨਹੁ ਸੀਖ ਇਹ ਮੇਰੀ ॥ ਬਾਣੀ ਪੜਹੁ ਸੁਧ ਗੁਰ ਕੇਰੀ॥
Sikhah[u] Sunah[u] Seekh Ih Maeree BaaNee Parrah[u] Sudhh Gur Kaeree
Listen Sikhs to this teaching of mind, recite Gurbani with correct pronunciations as per Guru Sahib
ਪੜੈ ਮਹਾਤਮ ਲਹੈ ਬਿਸਾਲ॥ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿ ਹੋਹਿ ਨਿਹਾਲ॥
Parrai Mahaatham Lahai Bisaal; Halath Palath Mah[i] Hoh[i] nihaal
Read the greatness and understand the glory, become enlightened in both this life and the next
(Gurprathaap Sooraj Granth)
ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਰ ਜੇ ਹੈ ਭਾਈ॥ ਸਿੰਘ-ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਖਹਿ ਜਾਈ।
Gurmukhee Akhar Jae Hai Bhaaee; Singh-Singh Thae Seekhah[i] Jaaee
(Rehitnama Bhai Dhaesaa Singh Ji)
ਸੁਤੈ ਸਿਖਾਵੈ ਪ੍ਰਿਥਮ ਹੀ, ਅੱਛਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੋਇ। ਸੋ ਸੁਮੇਰ ਹਰਿ ਖਾਲਸਾ, ਸਚ ਬਿਚਾਰ ਯੁਤ ਹੋਇ।
Suthai Sikhaavai Prithham Hee, Achhar Gurmukhee Joee, So Sumaer Har[i] Khalsa, Sach Bichaar Yuth Hoe[i]
First learn Gurmukhi letters for yourself, then then you can do vichaar with the Khalsa
(Khalsa Panchasika, Bava Sumer Singh Ji)


ਸਪਤਮੋ ਬਚਨ॥ (Seventh Teaching)
ਮੂਲ - ੭. ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰੱਖਣੀ।
Original Bachan: To Keep and Engrain the Rehat of 5 Kakkars
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਪੰਚ ਕਕਾਰ ਕੀ ਰਹਿਤ ਕੋ; ਤਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਤ੍ਯਾਗ ।
Panch Kakkaar Kee Rahith Ko Than Thae Kabahoo na Thyaag
ਕੰਘਾ ਕੜਾ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕਛ; ਕੇਸ ਮੋਹਰ ਵਡਭਾਗ॥੮॥
Kanghaa Karraa Kripaan Kachh Kaes Mohar Vadbhaag
-
Padh-Arthh/Word by word:
Kakaar = = kakaar
Mohar = Sign, Symbol, Seal
-
Arthh/Meaning:
One should never let go of the 5 kakaar rehat (both in mind and body)… referring to 5K’s: Kaes (Uncut hair of entire body), Kanghaa (Wooden Comb), Karraa (Round Sarbloh Bracelet), Kirpaan, Kachhihraa (White Undergarment with drawstring). The Sehaj-dhaaree (those who have not yet been blessed with Amrit) should at least be Kesaa-dhaaree (one who maintains naturally uncut hair). The Kes is Guru Sahib’s Sign/Symbol. We can recognize a Guru’s Sikh through their complete natural form.
Like Guru Sahib teach us:
ਗੁਰਸਿਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ॥
Gursikh Meeth Chalah[u] Gur Chaalee
Oh my Gursikh-friend, let us walk on the Path given to us by Guru Sahib
(Dhan Dhan Guru Ramdas Ji in Raag Dhanasaree, Ang 667)
-
Parmaan/Evidence:
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿਖੀ ਈਂ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ॥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨ ਬਾਸ਼ਦ ਈਂ ਪੰਜ ਮੁਆਫ॥੧॥
Nishaan-ae-Sikhee Ee[n] Panj Haraph Kaaph; Hargiz na Baashadh Ee[n] Pa[n]j Muaaph
The Symbols of Sikhi are the 5 Ks, they will never will be forgiven if without these 5
ਕੜਾ ਕਾਰਦੋ ਕਛ ਕੰਘੇ ਬਿਦਾਂ॥ ਬਿਲਾ ਕੇਸ ਹੇਠ ਅਸਤ ਜੁਮਲਹ ਨਿਸ਼ਾਂ॥੨॥
Karraa Kaardh-o-Kachh Ka[n]ghae Bidhhaa[n]; Bilaa Kaes Haett Asth Jumalah nishaa[n]
Go with Karraa, Kardh (Kirpan), Kachh[era], Kangha... without Kes, you are seen as lowly and the K’s are not complete
ਹਰਫ ਹਕਾਇਤ ਅਸਤ ਈਂ ਪੰਜ ਕਾਫ॥
Haraph Hakaaeith Asth Ee[n] Pa[n]j Kaaph;
This is the story of the 5 K letters.
(**Please take this translation with grain of salt,
Sri Dasam Guru Granth Sahib, Asfotak Savaiyae)
-
ਕੱਛ ਕੇਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪ੍ਰਿਅ, ਕੰਘਾ ਕੜਾ ਸਦੀਵ ਜੋ ਧਾਰਤ ਟਾਰਤ ਨਹੀ, ਸੋਈ ਖਾਲਸਾ ਦਈਵ।
Kachh Kaes Kripaan Priaa, Ka[n]ghaa Karraa Sadheev Jo Dhharath Taarath nahee
Soee Khaalsaa Dh-aeev
Those who always wear the Kachh, Kaes, Kripaan, Kanghaa, Karraa and never take them off,
No them to be the Divine Khalsa
Khalsa Panchasika, Bava Sumaer Singh


ਅਸ਼ਟਮੋ ਬਚਨ॥ (Eighth Teaching)
ਮੂਲ - ੮. ਸਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ।
Original bachan: To do Abhyaas of the Shabad [repetition/reflection]
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ; ਕਰਹੁ ਸਬਦ ਅਭਿਆਸ।
Sabh Sikhan Ko Hukam Hai Karah[u] Sabadh Abhiaas
ਇੰਦਰੇ ਸਕਲ ਸਮੇਟ ਕੈ; ਮਨ ਮੈ ਧਰ ਜਗਯਾਸ॥੯॥
Eindhrae Sakal Samaet Kai Man Mai Dhhar Jagyaas
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Sabadh = Teaching
Abhiaas = an effort to done to engrain an aspect spiritual practice - usually repetition or reflection
Jagyaas = the desire to attain spiritual enlightenment/spiritual seeking
-
Arthh/Meaning:
All Gursikhs are blessed with Gur-mantra and Mool-mantra from the Panj Piaare (during Amrit Sanchaar). One should turn away from the pleasures & tastes of the 5 senses. Meaning that one should keep the desire for attaining Knowledge of Their True Form - Aatma.
In order to do this, one should do abhyaas over and over.
-
Parmaan/Evidence:
ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹ ॥
Naanak Man[u] Samjhaaeeai Gur Kai Sabadh[i] Saalaah
Dhan Guru Nanak Dev Sahib Ji: Explain to your mind
that it should praise Vaheguru through the Guru’s Shabad
(Siree Raag, Ang 22)


ਨਵਮੋ ਬਚਨੁ॥ (Ninth Teaching)
ਮੂਲ - ੯. ਧਿਆਨ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨਾ।
Original Bachan: To Concentrate on the Absolute Real Form of Satguru Ji
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਸਤਿ-ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ; ਕਰਨਾ ਤਿਸ ਕੋ ਧਯਾਨ।
Sath[i]Saroop Sathiguroo Hai Karnaa This Ko Dhhyaan
ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਲਖ; ਮਨ ਮਹਿ ਇਸ ਕੋ ਠਾਨ॥੧੦॥
Gur Moorath[i] Gur Sabad Lakh Man Mah[i] Is Ko Ttaan
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Sath[i] = that which is eternally True between all 3 tenses: Past, Present and Future (TN: definition of Real/Truth)
Dhhiaan = To attach your mind towards something, to witness in the man chit budhhi/anthakaran
Moorath[i] = Existence, Being
Lakh = Know/Knowing
Ttaan = Place OR to take on/accept
-
Arthh/Meaning:
To concentrate on the Shabad Form of the One the Real-Being Vaheguru (who is free from death in all 3 tenses), and establish a place for them in the mind…meaning: to engrain.
-
Parmaan/Evidence:
ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸਿਉ ਲਾਇ ਧਿਆਨੁ॥ ਈਹਾ ਊਹਾ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥੩॥
Gur Moorath[i] Sio[u] Laae[i] Dhhiaan[u] Eehaa Oohaa Paavah[i] Maan[u]
Focus/Concentrate upon the Form of Guru Sahib; Attain Honour in this life and the afterlife
(Dhan Dhan Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj in Raag Gourree, Ang 192)
OR
ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤਿਹ ਕੋ ਮਨ ਮੈ ਜਿਹ ਕੋ ਅਮਿਤੋਜ ਸਭੈ ਜਗਿ ਛਾਇਓ॥
Dhhiaan Dhharo Thih Ko Man Mai Jih Ko Amithoj Sabhai Jag[i] Chhaaeio
Concentrate in the mind upon that Endless Glorious/Light which covers the entire world
(Dasam Guru Granth Sahib)
ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ॥
Gur Moorath[i] Gur Sabadh[i] Hai Saadhh-Sa[n]gath[i] Vich Pargatee Aaeiaa
The Form of Guru Sahib is the Guru’s Shabad, It becomes visible in the Saadhh-Sangath
(Bhai Gurdaas Ji)
ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ॥ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਵਰ ਸਾਚੋ ਪੂਰਤਿ॥
Gur Kaa Bachan Guroo Kee Moorath[i]; Bhagath[i] Mukath[i] Var Saacho Poorath[i]
Guru’s Teachings are the Form of Guru Sahib,
Through Bhakti one is liberated by wedding to the Complete Truth - Vaheguru
(Rehitnama Bhai Prahlaadh Singh Ji)


ਦਸਮੋ ਬਚਨ॥ (Tenth Teaching)
ਮੂਲ - ੧੦. ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ।
Original Bachan: To Follow/Believe Satguru Sri Guru Granth Sahib Ji
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਮਾਨਨਾ; ਪਰਗਟ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ।
Guroo Granth Ko Maananaa Paegat Guroo Saroop
ਸਭ ਸਿਖਨ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰਿ ਕਹਯੋ; ਜਾਨਹੁ ਬਚਨ ਅਨੂਪ॥੧੧॥
Sabh Sikhan Prath[i] Gur Kahayo Jaanah[u] Bachan Anoop
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Anoop = Indescribably Beautiful, Incomparable, Beyond Praise
-
Arthh/Meaning:
Accept Sri Guru Granth Sahib Ji as the Form of Guru Sahib visibly in front of us. Sri Guru Gobind Singh Ji have showed us an indescribably beautiful and incomparable event by giving Guruship to Sri Guru Granth Sahib Ji. One cannot find such an example in this world.
-
Parmaan/Evidence:
ਮੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹਾਉ॥
Mai GurbaaNee Aadhhaar Hai GurbaaNee Laag[i] Rahaao[u]
I have Gurbani as my Support, Through Gurbani I am able to remain in peace
(Dhan Dhan Guru Ramdaas Sahib Ji in Raag Soohee, Ang 758)
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਬਚਨ ਸਿਉਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ॥ ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਅਹੁ ਗ੍ਰੰਥ॥
Akaal Purakh Kae Bachan Sio[u] Pragat Chalaae[i]O Pa[n]thh Sabh Sikhan Ko Bachan Hai Guroo Maaneeah[u] Gra[n]thh
According to the Command of Sri Akaal Purakh, the Khalsa was created,
All Sikhs are commanded to follow Guru Granth Sahib Ji
ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਅਹਿ, ਪਰਗਟ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਹ॥ ਜੋ ਸਿਖ ਮੋ ਮਿਲਬੇ ਚਹਹਿ, ਖੋਜ ਇਨਹੁ ਮਹਿ ਲੇਹ॥
Guroo Khaalsaa Maaneeah[i] Pargat Guroo Kee Dhaeh, Jo Sikh Mo Milbae Chahah[i] Khoj Inah[u] Mah[i] Laeh
Accept the Guru Khalsa Panth as the Body of the Guru, Any Sikhs wants to meet [Guru Sahib] then search within Them
(Rehitnama Bhai Prahlaadh Singh Ji)
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਬਚਨ ਸਿਉਂ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੰਥ ਮਹਾਨ॥ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਏ, ਤਾਰੇ ਸਕਲ ਕੁਲਾਨ॥
Sree Akaal Purakh Kae Bachan Si[oun] PragatiO Pa[n]thh Mahaan;
Gra[n]thh Pa[n]thh Guroo Maanee-ae Thaarae Sakaal Kulaan
According to the Command of Sri Akaal Purakh, the Great Khalsa was created,
Accept the Khalsa Panth as the Guru and you will be able to save your ancestry
(Rehitnama Bhai Daya Singh Ji)

Please forgive all mistakes,
please make corrections and suggestions.
Guru Panth Da Daas,
Aaeenaa

Our Parent Group