Bachans 1-5

Please note that the Dohara's were written by Sant Giani Bhagwan Singh Ji.
The padh-arthh (word-by-word), arthh (meaning), parmaan (evidence) was compiled by Giani Satnam Singh Ji Hanspur.
-
ਪ੍ਰਿਥਮ ਬਚਨ॥ (First Teaching)
ਮੂਲ – ੧. ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ।
Original Bachan: To Do Righteous Work
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Dhoharaa)
ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਸਰਬੋਤਮੰ: ਗੁਰਸਿਖ ਕਰੇ ਹਮੇਸ।
Dhharam Kirath Sarbothm[ng] Gursikh Karae Hamaes
ਪ੍ਰਥਮ ਬਚਨ ਯਹ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਧਾਰਹੁ ਰਿਦੈ ਵਿਸੇਸ ॥੨॥
Prathham Bachan Yah Guroo Ko Dhhaarah[u] Ridhai Visaes
-
Padh-Arthh/Word-by-Word:
Sarbothm = Sarab + Utham = The Highest among all
-
Arthh/Meaning:
The highest work is that of Dharam (Just/Righteousness). The Gursikh should always remember Dharam while working. This is the first teaching Guru Sahib provides to us. One should engrain this teaching while knowing it to be a command of Guru Sahib.
-
Parmaan/Evidence:
ਕਿਰਤ ਵਿਰਤਿ ਕਰਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹਥਹੁ ਦੇਕੈ ਭਲਾ ਮਨਾਵੈ ॥੧੨॥
Kirath Virath[i] Kar[i] Dhharam Kee Hathhah[u] Dhae Kai Bhalaa Manaavai
They earn honestly and righteouslessly with their hands (without cheating or deceiving)... by giving to others, they live in a good manner
(Bhai Gurdaas Ji, Vaar 6, Pouree 12)
ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸੁ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੈ ਪਾਪਿ ਕਮਾਣੈ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਐ॥
Jo Dhharam Kamaavai This[u] naao[u] Hovai Paap[i] KamaaNai Paapee JaaNeeai
Those who earn Dharam, they become known as someone attached to Dharam (righteous/just), if they do sins then they are known to be sinners.
(Dhan Dhan Guru Angad Dev Ji Maharaj, Maajh Kee Vaar, Ang 138)


ਦੁਤੀਯੋ ਬਚਨ॥ (Second Teaching)
ਮੂਲ - ੨. ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ।
Original Bachan: To Give Dasvandhh
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Dhoharaa)
ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੁ ਕੋ ਦੇਵਨਾ; ਕਰੈ ਧਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਜੋਇ।
Dhasvandhh Guru Ko Dhaevnaa Karai Dhharam Krith Joe[i]
ਧਰੈ ਬਚਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋ; ਕਮਤੀ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਇ॥੩॥
Dhharai Bachan Jo Guroo Ko, Kamathee Kabah[u] na Hoe[i]
-
Padh-Arthh/Word-by-Word:
Dasvandh = A tenth, 10%
Joe[i] = Whomever
Dhharai = Takes on, accepts
Kamathee = Loss

-
Arthh/Meaning:
The Gursikh who accepts Guru Sahib’s command & gives a tenth of their righteous earnings towards a worthy cause, they will earn both Dharam & Good Karma. They will never be lacking in life.
-
Parmaan/Evidence:
ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ॥
Ghaal[i] Khaae[i] Kichh[u] Hathhah[u] Dhae-e[i]; Nanak Raah[u] PachhaaNah[i] Sae-e[i]
Dhan Guru Nanak Dev Sahib Ji: Those do hard work then eat from this earning, and share some with their hands, know these people to have recognized the Path
(Raag Sarang, Ang 1245)
ਕਿਰਤਿ ਵਿਰਤਿ ਕਰਿ ਧਰਮ ਦੀ ਹਥਹੁ ਦੇਇ ਕੈ ਭਲਾ ਮਨਾਵੈ॥
Kirath Virath[i] Kar[i] Dhharam Kee Hathhah[u] Dhae Kai Bhalaa Manaavai
They earn honestly and righteouslessly with their hands (without cheating or deceiving)... by giving to others, they live in a good manner
(Bhai Gurdaas Ji, Vaar 6, Pouree 12)
ਜੋ ਅਪਨੀ ਕਛੁ ਕਰਹੁ ਕਮਾਈ। ਗੁਰ ਹਿਤ ਦੇਹੁ ਦਸਵੰਧ ਬਨਾਈ।
Jo Apnee Kachh[u] Karah[u] Kamaaee; Gur Hith Dhaeh[u] Dhasva[n]dhh Banaaee
Whatever earnings you make for yourself, take out ten percent for Guru Sahib as Dasvandh
(Gurprathaap Sooraj Granth)
ਦਸ ਨਖ ਕਰ ਜੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ ਤਾਂ ਕਰ ਜੋ ਧਨ ਘਰ ਮੈ ਆਵੈ॥
Dhas nakh Kar Jo Kaar Kamaavai; Thaa Kar Jo Dhhan Ghar Mai Aavai;
That which one earns with their ten fingers, that wealth which comes into one's home...
ਤਿਹ ਤੇ ਗੁਰ ਦਸਵੰਧ ਜੁ ਦੇਈ॥ ਸਿੰਘ ਸੁ ਜਸ ਬਹੁ ਜਗ ਮਹਿ ਲੇਈ॥
Thih Thae Gur Dhasva[n]dhh Ju Dhae-aee; Si[n]gh Su Jas Bah[u] Jag Mah[i] Lae-ee
The Singh who gives 10 percent of that for the Guru,
and gains much praise in this world
(Rehitnama Bhai Dhaesaa Singh Ji)


ਤ੍ਰਿਤੀਯੋ ਬਚਨ॥ (Third Teaching)
ਮੂਲ - ੩. ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ।
Original Teaching: To Memorize Gurbani
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਗੁਰੁ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਧਰਿ; ਸਿਖ ਮਾਨੈ ਸਭ ਕੋਇ।
Gur[u] Kee BaaNee Ka[n]tt Dhhar[i] Sikh Maanai Sabh Koe[i]
ਬਾਣੀ ਸਭਹਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ; ਪਢੈ ਸੁਨੈ ਰਸ ਭੋਇ॥੪॥
BaaNee Sabh-hin Guroo Kee Patdai Sunai Ras Bhoe[i]
-
Padh-Arthh (Word-by-word):
Ka[n]tt = Remembrance, Memory
Bhoe[i] = Drenched

-
Arthh/Meaning:
A Gursikh should memorize the Nitnem Gurbani among many others. All Gursikhs should accept this command. All Gurbani should be read, listened to, and memorized while drenched in Divine Love (including Gurbani from Sri Guru Granth Sahib Ji and Dasam Guru Granth Sahib Ji)
-
Parmaan/Evidence:
ਦੁਹੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈ ਬਾਨੀ ਜੋਈ॥ ਚੁਨ-ਚੁਨ ਕੰਠ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸੋਈ।
Dhuhoo[n] Gra[n]thh Mai Baanee Joee; Chun-Chun Ka[n]tt Karae nith Soee
The Gurbani from both Granths –  Sri Aadh[i] & Dasam Guru Granth Sahib Ji –
[A Sikh] should memorize selections of Gurbani daily
(Rehatnama Bhai Dhaesaa Singh Ji)

ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਨਾਮ ਧਰਯੋ ਗੁਰਸਿਖ੍ਯ ਨਿਜ, ਜਪੁ ਜੀ ਕੰਠ ਨ ਕੀਨ।

Naam Dhharayo Gursikhy nij Jap[u] Jee Ka[n]tt na Keen
When a Gursikh (one who has engrained Naam)
does not have Sri Japji Sahib memorized...

ਤੰਦੁਲ ਬਿਨ ਤੁਖ ਕਾਜ ਕਿਹ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਇਸ ਬਿਧਿ ਚੀਨ।
Tha[n]dhul Bin Thukh Kaaj Kih, nishphal Is Bidhh[i] Cheen
[Just] like the husk/shell is worthless without the rice,
In this way, realize that there won’t be the fruit of liberation without memorizing Sri Japji Sahib.
(Translation from our Garab Ganjanee Steek)


ਚਤੁਰਥੋ ਬਚਨ॥ (Fourth Teaching)
ਮੂਲ - ੪. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ |
Original Bachan: To Wake up at Amrit Vela
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ; ਯਾਦ ਰਖਹੁ ਗੁਰੂ ਵਾਕ।
Amrith Vaelae JaagNaa Yaadh Rakhahu Guroo Vaak
ਆਲਸ ਨੀਂਦ ਤ੍ਯਾਗ ਕੈ; ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਆਪ॥੫॥
Aalas Nee[n] Thyaag Kai Saavdhhaan Hai Aap
-
Padh-Arthh (Word-by-word):
A[n]mrith Vaelaa = The last hours of night before the sun rises
Guroo Vaak = Guru Sahib's Words/Commands
Aalas = Laziness
Saavdhhaan = Alertness

-
Arthh/Meaning:
Gursikhs remember Guru Sahib’s teachings, they wake up at Amrit Vela - meaning with 1.5 quarters of the night left. The Gursikhs let go of laziness and love for sleep, they should do Ishnaan & other acts of hygiene. They should become alert and concentrate upon their True Form (Aatma) through Naam Simran.
-
Parmaan/Evidence:
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ॥
Gur Sath[i]gur Kaa Jo Sikh[u] Akhaa-ae Su Bhalkae Utt[i] Har[i] naam[u] Dhiaavai
If one calls themself a Sikh of the Guru then they wake up early in the morning and meditate upon the Name of Vaheguru.
ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਨਾਵੈ॥
Udham[u] Karae Bhalkae Parbhaathee Isnaan[u] Karae A[n]mrithsar[i] naavai
They make an effort to get up early and bathe themselves in the Pool of Immortality.
(Dhan Dhan Guru Ramdas Sahib Ji in Raag Gourree, Ang 305)
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਨਾਵਣਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੁ ਗੁਰਮੰਤ ਜਪਾਇਆ॥
A[n]mrith Vaelaa naavaNaa Gurmukh[i] Jap[u] Gurma[n]th Japaaeiaa
Bathe at Amrit Vela and then chant the Gurmantra
(Bhai Gurdaas Ji, Vaar 26, Pourree 4)
-
ਪੰਚਮੋ ਬਚਨ॥ (Fifth Teaching)
ਮੂਲ - ੫. ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ।
Original Bachan = To do Seva of Gursikhs with Love
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਗੁਰਸਿੱਖਨ ਕੀ ਭਾਵ ਸੋਂ; ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨੀਤ।
Gursikhan Kee Bhaav So[n] Saevaa Karnee neeth
ਮਨ ਮਹਿ ਗੁਰੁ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ; ਯਾਦ ਰਾਖੀਐ ਮੀਤ॥੬॥
Man Mah[i] Guru Kae Bachan Ko Yaadh Raakheeai Meeth
-
Padh-Arthh (Word-by-word):
Bhaav = Love
Neeth = Daily

-
Arthh/Meaning:
A Gursikh should do loving & dedicated seva as part of their daily routine.
Oh Friend, by remembering Guru Sahib’s Commands, keep equal love for all.
-
Parmaan/Evidence:
ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਇਕੋ ਪਿਆਰੁ ਗੁਰ ਮਿਤਾ ਪੁਤਾਂ ਭਾਈਆ॥
Gur Sikhaa Iko Piaar[u] Gur Mithaa Puthaa[n] Bhaaeeaa
Gursikhs keep lovingly united, they see each other as Guru Sahib's Friends, Children & Brothers.
ਚਾਪੀ ਕਰੋ ਮਲਹਿ ਸਿਖ ਚਰਨਾ॥ ਤਿਸ ਸਿਖ ਕੌ ਮੈ ਲੀਨੋ ਸਰਨਾ॥
Chaapee Karo Malah[i] Sikh Charnaa; This Sikh Kau Mai Leeno Sarnaa
A Gursikh massages the feet of the other Gursikhs.
Guru Sahib will bring them into Their Sharan/Sanctuary in this way.
ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਿਖ ਮੁਖ ਪਾਵੈ॥ ਤਿਸ ਸਿਖ ਪੈ ਗੁਰ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵੈ॥
Kar[i] Prasaadh[i] Sikh Mukh Paavai; This Sikh Pai Gur Vaarnae Jaavai
By putting Parshaad in a Sikh's mouth, the Guru is a sacrifice to them.
(Rehitnama Bhai Prahlaadh Singh Ji)
-
Bhai Gurdaas Ji tells us how to do seva of Gursikhs:
ਪੰਚ ਬਾਰ ਗੰਗ ਜਾਇ ਬਾਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਗ ਨਾਇ ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਇਕ ਗੁਰਸਿਖ ਕਉ ਨਵਾਏ ਕਾ॥
Pa[n]ch Baar Ga[n]g Jaae[i] Baar Pa[n]ch Praag naae[i] Thaisaa Pu[n]n Ik Gursikh Kou navaae[i] Kaa
By bathing a Gursikh, one gets the reward of bathing at the River Ganges 5 times & bathing at the 5 Prayags (places of pilgrimage where rivers merge/divide)
ਸਿਖ ਕਉ ਪਿਲਾਏ ਪਾਨੀ ਭਾਉ ਕਰ ਕੁਰਖੇਤ ਅਸ੍ਵਮੇਧ ਜਗ ਫਲ ਸਿਖ ਕਉ ਜਿਵਾਏ ਕਾ॥
Sikh Ko[u] Pilaa-ae Paanee Bhaao[u] Kar Karukhaeth Asvmaedhh Jag Phal Sikh Ko[u] Jivaa-ae Kaa
If a Gursikh lovingly provides water to another Gursikh, it is equal to doing an Asvamedh horse sacrifice at Kurukshetra (the place where Mahabharat War happened)
ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿਖ ਕਉ ਇਕ ਸਬਦ ਸਿਖਾਏ ਕਾ॥
Jaisae Sath Ma[n]dhar Ka[n]chan Kae Usaar Dheenae Thaisaa Pu[n] Sikh Ko[u] Ik Sabad Sikhaa-ae Kaa
By teaching a Sikh a shabad, it is equal to donating 7 temples worth of gold...
ਜੈਸੇ ਬੀਸ ਬਾਰ ਦਰਸਨ ਸਾਧ ਕੀਆ ਕਾਹੂ ਤੈਸਾ ਫਲ ਸਿਖ ਕਉ ਚਾਪ ਪਗ ਸੁਆਏ ਕਾ॥੬੭੩॥
Jaisae Bees Baar Dharsan Saadhh Kee Kaahoo Thaisaa Phal Sikh Ko[u] Chaap Pag Suaa-ae Kaa
By massaging the feet of a Gursikh, it is equal to having darshan of a saint 20 times.
(Kabith Bhai Gurdaas Ji)

-
Please forgive all mistakes,
please make corrections and suggestions.
Guru Panth Da Daas,
Aaeenaa
Our Parent Group