Bachans 11-15

Please note that the Dohara's were written by Sant Giani Bhagwan Singh Ji.
The padh-arthh (word-by-word), arthh (meaning), parmaan (evidence) was compiled by Giani Satnam Singh Ji Hanspur.
-
ਗਯਾਰਵੋਂ ਬਚਨ॥ (Eleventh Teaching)
ਮੂਲ - ੧੧. ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਣੀ।
Original Bachan: To conduct an ardaas before carrying out any task
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਸਭ ਕਾਰਜ ਕੇ ਆਦਿ ਮੈ; ਕੀਜੈ ਸਦ ਅਰਦਾਸ।
Sabh Kaaraj Kae Aadh[i] Mai Keejai Sadh Ardhaas
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਰੂਪ ਗੁਰੂ; ਅਸ ਨਿਸਚਾ ਪਰਕਾਸ॥੧੨॥
Paarbrahm Ko Roop Guroo As nischaa Parkaas
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Ardhaas = Ardh/Begging + Aas/Desire = to beg for something
Paarbrahm = The Present Form of Brahm-Vaheguru which is above sins and good deeds
Prakaash = Visible, Well-Known everywhere
-
Arthh/Meaning:
At the beginning of all religious & worldly tasks, recognize Dhan Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji as the Visible Form of Paarbrahm-Vaheguru Ji. One should conduct an ardaas with this type of conviction.
-
Parmaan/Evidence:
ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਰਿ ਪਹਿ ਆਖੀਐ॥
Keethaa Lorreeai Ka[n]m[u] Su Har[i] Pah[i] Aakheeai
If you need some task to be done then ask Vaheguru
ਕਾਰਜੁ ਦੇਇ ਸਵਾਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਸਾਖੀਐ॥
Kaaraj[u] Dhae-e[i] Savaar[i] Sathigur Sach[u] Saakheeai
Vaheguru will take care of the task, Guru Sahib is the witness to this Truth
(Dhan Dhan Guru Ramdaas Sahib Ji in Siree Raag, Ang 91)


ਦ੍ਵਾਦਸਮੋ ਬਚਨ ॥ (Twelfth Teaching)
ਮੂਲ - ੧੨. ਜੰਮਣ, ਮਰਣ, ਵਿਆਹ, (ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜੂਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਰੱਖ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ।
Original Bachan:
To recite Japji Sahib, prepare Karraa Prashaadh[i], recite Anand Sahib, conduct an ardaas, distribute karraah parshaadh to the Panj Piaare,the Reserved Granthi Singhs (Baba Deep Singh, Bhai Mani Singh) and then to the Sangat... Do this at the time of a birth, death, wedding, etc [major events/ceremonies]
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਜਨਮ ਮਰਨ ਬ੍ਯਾਹਾਦਿ ਮੈਂ; ਤਿਹਾਵਲ, ਜਪੁ ਕਰ ਤਯਾਰ।
Janam Maran Byaahaadh[i] Mai[n] Thihaaval Jap[u] Kar Thyaar
ਪਠ ਅਨੰਦੁ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ; ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾ, ਪੰਜ ਪ੍ਯਾਰ॥੧੩॥
Patt Ana[n]dh[u] Ardhaas Kar Granthhee Bhaa Pa[n]j Pyaar
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Thihaaval = Ghee, Sugar, Flour in the same quantity i.e. Karaah Parshaad
Bhaa = Part, Serving
-
Arthh/Meaning:
During the various life ceremonies: Janam Sanskaar, Maran Sanskaar, Viaah Sanskaar… prepare Karraah Parshaadh while doing Jap Ji Sahib. When it is brought to Guru Sahib’s Hazooree then Anand Sahib should be recited (all 40 Paurees). Following this, an Ardaas should be conducted. Following this, distribute Karraah Prashaadh to Panj Piaare and Granthi Singhs then the Sangat.
-
Parmaan/Evidence:
ਕਰਹੁ ਤਿਹਾਵਲ ਹੋਵਤ ਭੋਰਾ॥ ਪਠ ਅਰਦਾਸ ਯੁਗਮ ਕਰ ਜੋਰਾ॥
Karah[u] Thihaaval Hovathh Bhoraa; Patt Ardhaas Yugam Kar Joraa
Making a small serving of Karraah-Prashaadh, Reciting ardaas with hands folded
(Sri Nanak Prakaash)
ਕੜਾਹ ਕਰਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਸੁਨ ਲੀਜੈ॥ ਤੀਨ ਭਾਂਤ ਕੋ ਸਮਸਰ ਕੀਜੈ॥
Karraah Karan Kee Bidhh[i] Sun Leejai; Theen Bhaa[n]th Ko Samsar Keejai
Listen to the way to Karraah Parshaad should be made; put 3 equal parts [of Ghee, Sugar, Flour]
ਲੇਪਨ ਆਗੇ ਬਹੁਕਰ ਦੀਜੈ॥ ਮਾਂਜਣ ਧਰਿ ਭਾਂਜਣ ਧੋਵੀਜੈ॥
Laepan Aagae Bahukar Dheejai; Maa[n]jaN Dhhar[i] Bhaa[n]jaN Dhhoveejai
Mop and sweep the floor, Clean the floor and wash the dishes to be used
ਕਰਿ ਇਸਨਾਨ ਪਵਿਤਰ ਹੋਇ ਬਹੇ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕਹੇ॥
Kar[i] Isnaan Pavithar Hoe[i] Bahae; Vaahiguroo Bin Avar na Kahae
Do Ishnaan/bathe and purify your body before sitting to make Karraah, don’t say anything besides Vaheguru
ਨਵਤਨ ਕੁੰਭ ਪੂਰ ਜਲ ਲੇਹ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਫਲ ਤਿਨ ਦੇਹ॥
Navthan Ku[n]bh Poor Jal Laeh; Gobi[n]dh Si[n]gh Saphal Thin Dhaeh
Taking a fresh pot of water, Guru Gobind Singh Ji will make their  fruitful
ਕਰਿ ਤਿਆਰ ਚੌਕੀ ਪਰ ਧਰੇ॥ ਚਾਰ ਓਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹਿ ਕਰੇ॥
Kar[i] Thiaar Chaukee Par Dhharae; Chaar Or Keerthan Bah[i] Karae
After preparing the Karraah Prashaadh place it upon a 4-legged [elevated] aasan-place [table/stand]
Keertan should be sung in all four directions (around the Karrah Prashaadh)
(Bhai Nand Laal Ji)


ਤ੍ਰਿਦਸਮੋ ਬਚਨ॥ (Thirteenth Teaching)
ਮੂਲ - ੧੩. ਜਦ ਤਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਡੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੇ।
Original Bachan: Until the Karraah Parshaadh is distributed then the Sangat is to remain seated
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਜਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕੋ ਬਾਂਟਈ; ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਅਡੋਲ।
Jab Prashaadh[i] Ko Baa[nt]aee Sa[n]gath Baitt Adol
ਇਤ ਉਤ ਧਾਵਨ ਨਹਿ ਕਰੈ; ਅਰ ਪੁਨ ਰਹੇ ਅਬੋਲ॥੧੪॥
Eith Uth Dhhavan nah[i] Karai, ar Pun Rahae Abol
-
Padh-Arthh/Word by Word:
Dhhaavan = To Run
-
Arthh/Meaning:
When the Karraah Parshaadh is being distributed, the entire Sangat should remain seated, not move, nor speak uselessly to others.


ਚਤੁਰਦਸਮੋ ਬਚਨ॥ (Fourteenth Teaching)
ਮੂਲ - ੧੪. ਵਿਆਹ (ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
Original Bachan: To not engage in sexual relations/living together without conducting an Anand Karaj
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਵਿਆਹ ਅਨੰਦ ਕੇ ਕਾਜ ਬਿਨ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਰਮਹਿ ਨ ਕੋਇ॥
Viaah Ana[n]dh Kae Kaaj Bin Par Thriy Ramah[i] na Koe[i]
ਗੁਰੂ ਰਹਿਤ ਪਰ ਜੋ ਚਲੈ, ਪੂਜਨੀਯ ਵਹ ਹੋਇ॥੧੫॥
Guroo Rahith Par Jo Chalai Poojneey Vah Hoe[i]
-
Arthh/Meaning:
Without conducting the Anand Kaaraj ceremony, one should not keep sexual relations with another woman [or man]. Guru Sahib tells us to walk on this Rehat:
‘Ekaa naaree Jathee Hoe[i]’. If you do this, you will receive respect in this world and the next.
-
Parmaan/Evidence:
ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰਾਵਣਿ ਜਾਹਿ ਸੇਈ ਤਾਲਾਜੀਅਹਿ॥
Par Thria RaavaN[i] Jaah[i] Sae-aee Thaa Laajeeah[i]
Those who go out to enjoy the women of others, they shall suffer
(Dhan Dhan Guru Arjan Dev Sahib Ji in Phunhae, Ang 1361)
OR
ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ॥ ਪੂਤ ਇਹੈ ਪ੍ਰਨ ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ॥
Sudhh Jab Thae Ham Dhharee Bachan Gur Dha-ae Hamaarae;
Pooth Ihai Pran Thoh[i] Praan Jab Lag Ghat Thaarae
My Gurdev (Guru Tegh Bahadur Sahib Ji) gave [Guru Gobind Singh Ji] a pure teaching:
Keep this teaching close to your heart so long as you have your breaths
ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇਹੁ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬਢੈਯਹੁ ॥ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਨ ਜੈਯਹੁ॥
Nij naaree Kae Saathh naeh[u] Thum nith Batdaiyah[u];
Par naaree Kee Saej Bhool Supnae Hoo[n] na Jaiyah[u]
Love your own wife daily, [but] never even mistakenly go into the bed of another woman even in your dreams
(Dasam Guru Granth Sahib Ji)
ਬਿਨੁ ਬਿਵਾਹੀ ਨ ਸੇਜ ਰਮ ਤਿਸੁ ਸਦ ਧਰਮ ਸਹਾਇ॥
Bin[u] Bivaahee na Saej Ram This[u] Sadh Dhharam Sahaae[i]
If you never go to the bed with someone before marriage then Dharam will always be with them
ਸੁਰਮਾਦਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਪਰ ਤਰਨੀ ਸੰਗ॥
Surmaadhik Shi[n]gaar nah[i], nah[i] Par Tharnee Sa[n]g
Never decorate yourself with Surmaaee colour (red),
Never keep relations with another young woman
ਯਥਾਰਥ ਇਸਤਰੀ ਤਯਾਗ ਨਹ, ਗੁਰ ਕੋ ਧਯਾਨ ਅਭੰਗ॥
Yathhaarathh Isthree Thyaag nah Gur Ko Dhhyaan Abha[n]g
Renounce relations with such a woman and keep your unbroken concentration upon Guru Sahib
(Rehitnama Bhai Daya Singh Ji)
ਬਿਨਾ ਅਨੰਦ ਬਿਵਾਹ ਕੇ, ਭੁਗਤੇ ਪਰ ਕੀ ਜੋਇ। ਸੁਣ ਸਿਖਾ!ਗੁਰ ਕਹਿ ਥੱਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਖ ਨ ਸੋਇ।
Binaa Ana[n]dh Bivaah Kae, Bhugthae Par Kee Joe[i]
SuN Sikh! Gur Kah[i] Thhakae, Maeraa Sikh na Soe[i]
Whoever has sex with another woman without having an Anand Kaaraj-Marriage,
Listen oh Sikh, Guru Sahib are exhausted [not literally] from repeating this: they are not my Sikh!
(Mukthee-nama Bhai Sahib Singh Ji)


ਪੰਦ੍ਰਸਮੋ ਬਚਨ॥ (Fifteenth Teaching)
ਮੂਲ - ੧੫. ਪਰ-ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਧੀ ਕਰ ਜਾਣਨੀ।
Original Bachan: To know another woman (not related to you) to be your mother, sister, or wife.
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਪਰ ਤ੍ਰੀਮਤ ਕੋ ਜਾਨ ਇਮ; ਮਾਤ ਸੁਸਾ ਦੁਹਿਤਾਇ।
Par Threemath Ko Jaan Im Maath Susaa Dhuhithaae[i]
ਪਰ ਪੁਰਖਨ ਕੋ ਤਿਮ ਲਖੈ; ਪਿਤਾ ਭ੍ਰਾਤ ਤਨੁਜਾਇ॥੧੬॥
Par Purkhan Ko Thim Lakhai Pithaa Braath Thanujaae[i]
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Threemath = Woman
Susaa = Sister
Dhuhthaae[i] = Daughter
Thanujaae[i] = Son
-
Arthh/Meaning:
Based on  age, an unrelated woman should be seen as a mother, sister or daughter. In this way, a woman should see an unrelated man as a father, brother, or son.
-
Parmaan/Evidence:
ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਇ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੈ॥
Ekaa naaree Jathee Hoe[i] Par naaree Dhhee BhaiN VakhaaNai
Having one wife know them to be Jathee [celibate], see other women as daughters or wives
(Bhai Gurdaas Ji)
ਦੇਖਿ ਪਰਾਈਆ ਚੰਗੀਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ॥
Dhaekh[i] Paraaeeaa Cha[n]geeaa Maavaa BhaiNaa Dhheeaa[n] JaaNai
See unrelated good women and recognize them to be mothers, sisters, daughters.
(Bhai Gurdaas Ji)
ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਨੈ।ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਨੈ। ਆਪਨਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੋ ਰਤਿ ਹੋਈ। ਰਹਿਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੋਈ।
Par Baetee Ko Baetee Jaanai; Par Isthree Ko Maath Bakhaanai;
Aapan[i] Isthree So Rath[i] Hoee; Rahithva[n]th Singh Hai Soee
Knowing someone else’s daughter as your daughter, another woman to be a mother,
Keeping love for your own wife, know them to be a Rehit-keeping Singh
(Rehitnama Bhai Dhaesaa Singh Ji)

Please forgive all mistakes,
please make corrections and suggestions.
Guru Panth Da Daas,
Aaeenaa

Our Parent Group