Bachans 16-20

Please note that the Dohara's were written by Sant Giani Bhagwan Singh Ji.
The padh-arthh (word-by-word), arthh (meaning), parmaan (evidence) was compiled by Giani Satnam Singh Ji Hanspur.
-
ਖੋਸਮੋ ਬਚਨ॥ (Sixteenth Bachan)
ਮੂਲ - ੧੬. ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਿਟਕਾਰਨਾ।
Original Bachan: To never insult/curse a woman
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਨਰ, ਨਾਰੀ ਕੇ ਬਦਨ ਕੋ; ਨਹਿ ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੇਰ।
nar naaree Kae Badhan Ko nah[i] phitkaarae Haer
ਗੁਰੂ ਸੁਖਨ ਜੋ ਮਾਨਈ; ਪਾਵਹਿ ਖੁਸੀ ਘਨੇਰਿ॥੧੭॥
Guroo Sukhan Jo Maanaee Paavah[i] Khusee Ghanaer[i]
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Badhan = Face,
Phitkaar = Insult
Haer = See, Look
Sukhan = words, speech
-
Arthh/Meaning:
A male should not insult a woman. Meaning that there should be equal respect. Whoever follows this Bachan of Guru Sahib will attain a lot of happiness.
[TN: Daas had asked Giani Ji about what this meant. There is a common saying in Punjabi to curse someone: Phittae Mooh - lit. Shame on your face... It’s used in a negative way and insulting. There’s a Sakhi where Guru Gobind Singh Ji Maharaj asked the Bibiyan at Anandpur Sahib: Is there any woman who has never insulted a man? There was one woman who explained that she was a sibling with 6-7 sisters. Her father always treated them nicely & provided them with everything. When he was about to die his wife was pregnant with a child. The father was a king and without an heir. His brother took all of the property and then when the child was born, it turned out to be a male. The father’s brother returned the property. The woman said that the males had only given value to her life. So in this way, she never insulted a male. This sakhi/teaching is from Anandpur Sahib. Guru Sahib extended the scope at Hazur Sahib by teaching to never insult females either.]
-
Pramaan/Evidence:
ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ॥
So Kio[u] Ma[n]dhaa Aakheeai Jith[u] Ja[n]mah[i] Raajaan
So how can she be called bad from whom royalty is born from?
(Aasaa Kee Vaar)


ਸਪਤਦਸਮੇਂ ਬਚਨ॥ (Seventeenth Teaching)
ਮੂਲ - ੧੭, ਜਗਤ-ਜੂਠ ਤਮਾਕੂ ਬਿਖਿਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ।
Original Bachan: To renounce the Jagath-Joott: tobacco
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਜਗਤ ਜੂਠ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ; ਇਸ ਕੋ ਹਾਥ ਨ ਲਾਇ।
Jagath Joott Thae Dhoor Rah[i] Is Ko Haathh na Laae[i]
ਤਨਕ ਤਮਾਕੂ ਸੇਵ ਜੋ; ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ॥੧੮॥
Thanak Thamaakoo Saev Jo Dhargah Milai Sajaae[i]
-
Padh Arthh/Word-by-word:
Jagath Joott = Tobacco: known as Jagat Joott - the Joott (polluted waste) of the whole world)
Thanak = a little bit
-
Arthh/Meaning:
Stay so far away from tobacco that it doesn’t even reach your hands. Whoever even serves it even a little bit will receive a punishment in Guru’s Darbar.
-
Pramaan/Evidence:
ਤਮਾਕੂ ਕੇ ਬਰਤਬੇ, ਹੈ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਨਾਸ। ਜਿਉ ਚਿਨਗਾਰੀ ਅਗਨ ਕੀ, ਪਰਤ ਪੁਰਾਨੇ ਘਾਸ ॥
Thamaakoo Kae Barthbae Hai Jap Thap Sabh naas; Jio[u] Chingaaree Agan Kee Parath Puraanae Ghaas
By using Tobacco, one’s spiritual earnings (chanting, penance) are all destroyed,
Just like an ember of fire falls upon some old grass.
(Sri Gur Sobha by Kavi Sainapathi)
ਬੰਸ ਤੇ ਤਿਆਗਹੁ। ਅਤਿ ਗਿਲਾਨ ਧਰ ਇਸ ਤੇ ਗੰਦਾ ਧੂਮ ਭਾਗਹੁ ॥
Ba[n]s Thae Thiaagah[u]; Ath[i] Gilaan Dhhar Is Thae Ga[n]dhaa Dhhoom Bhaagah[u]
They renounce their lineage, they hate their body (torso inc. lungs, internal organs etc...
Run far away from the dirty smoke
(Gurprathaap Sooraj Granth)
ਕੁਠਾ ਹੁੱਕਾ ਚਰਸ ਤਮਾਕੂ। ਗਾਂਜਾ ਟੋਪੀ ਤਾੜੀ ਖਾਕੂ। ਇਨ ਕੀ ਓਰ ਨ ਕਬਹੂ ਦੇਖੈ। ਰਹਤਵੰਤ ਜੋ ਸਿੰਘ ਵਿਸੇਖੈ।
Kuttaa Hu-kaa Charas Thamaakoo; Gaa[n]jaa Topee Thaarree Khaakoo; In Kee Or na Kabahoo Dhaekhai; Rahath-va[n]th Jo Singh Visaekhai
Meat, Hookah, Hashish, Tobacco, Ganja-Marijuana, wearing hats, etc.
Don’t look in their direction...
Those who do this... know them to be a particularly Rehit-Keeping Singh
(Rehatnama Bhai Dhaesaa Singh Ji)
ਧੂਪਾਨ ਛੁਇ ਹਾਥ ਮੈ, ਨਾਸਿਕਾ ਕਣੀ ਲੇਤ॥
Dhoopaan Chue[i] Haathh Mai, naasikaa KaNee Laeth
Cigarettes grasped and held by the hand, smoke being inhaled by the nostrils
ਮਰੈ ਨਰਕ ਭੋਗੈ ਬਿਕਟ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸ਼ਨਾ ਦੇਤ॥
Marai narak Bhogai Bikat, Dhharam Shaashanaa Dhaeth
They will have to endure taking wounds in hell, this is the righteous punishment
(Rehatnama Bhai Daya Singh Ji)


ਅਸਟਦਸਮੋ ਬਚਨੁ॥ (Eighteenth Teaching)
ਮੂਲ - ੧੮. ਰਹਿਤਵਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ।
Original Bachan:Have Sangat of Rehat-Keeping Gursikhs who do Naam Simran.
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਰਹਿਤਵਾਨ ਗੁਰਸਿਖ ਜੋ; ਨਾਮ ਜਪਤ ਦਿਨ ਰੈਨ।
Rahithvaan Gursikh Jo Naam Japath Dhin Rain
ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਹੁ ਸਦ; ਯਹ ਕਲਗੀਧਰ ਬੈਨ॥੧੯॥
Thin Kee Sangath Karah[u] Sadh Yah Kalgeedhhar Bain
-
Arthh/Meaning:
Do Sangat of those Gursikhs who keep rehat & always Jap Naam, this is the Command of Guru Gobind Singh Ji.
-
Parmaan/Evidence:
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿਆ ਤਿਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਸਾਬਾਸਿ॥
Jinee Gurmukh[i] naam[u] Salaahiaa Thinaa Sabh Ko Kahai Saabaas[i]
The Gurmukhs who praise the Naam, they are applauded by everyone
ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੈ ਜਾਚਿਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ॥
Thin Kee Sa[n]gath[i] Dhaeh[i] Prabh Mai Jaachik Kee Ardhaas[i]
May Vaheguru give me their Sangat. This is the ardaas of me - the beggar.
(Dhan Dhan Guru Ramdaas Sahib Ji in Siree Raag, Ang 41)


ਉਨੀਸਵੋਂ ਬਚਨ॥ (Nineteenth Teaching)
ਮੂਲ - ੧੯. ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
Original Bachan: Whatever task you do, don’t do it with laziness.
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਜਿਤੇ ਕਰਮ ਜਗ ਉਚਿਤ ਹੈਂ; ਪਰਮਾਰਥ ਦੁਨੀਆਦਿ।
Jithae Karam Jag Uchith Hai Parmaarathh Dhuneeaadh[i]
ਕਰੇ ਬਿਲਮ ਨਹਿ ਇਨ ਵਿਖੇ; ਮਨ ਮਹਿ ਧਰਿ ਅਹਿਲਾਦ ॥੨੦॥
Karae Bilam nah[i] In Vikhae Man Vikhae Man Mah[i] Dhhar[i] Ahilaadh
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Uchith[i] = Worthy
Parmaarthh = Param + arthh = highest goal/objective in life/ultimate truth = Brahm Vidhya
Bilam = Long time/delay
Ahilaadh = Happiness
-
Arthh/Meaning:
Any task whether spiritual or worldly, put your full strength/effort towards and do not delay or become lazy.
-
Parmaan/Evidence:
ਉਦਮੁ ਕਰੇਦਿਆ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆ ਸੁਖ ਭੁੰਚੁ॥ ਧਿਆਇਦਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ॥੧॥
Udham[u] Karaedhiaa Jeeo[u] Thoo[n] Kamaavadhiaa Sukh Bhu[n]ch[u];
Dhiaaeidhiaa Thoo[n] Prabhoo Mil[u] Nanak Uthree Chi[n]th
By making spiritual efforts, you will truly live, by practicing... you will enjoy peace.
Concentrating/Meditating upon Your True Form, You will meet Vaheguru...
Guru Sahib: the burden of anxiety will be lifted away...
(Dhan Dhan Guru Arjan Dev Sahib Ji in Raag Goojaree, Ang 522)


ਬੀਸਵੋਂ ਬਚਨ॥ (Twentieth Teaching)
ਮੂਲ ੨੦. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ - ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰੋਜ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ।
Original Bachan: Conduct Gurbani Katha and listen to kirtan and sing it too.
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕੋ; ਕਰੈ ਸੁਣੈ ਸਿਖ ਰੋਜ।
BaaNee Keerthan Ko Karai SuNai Sikh Roj
ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕੋ ਚਿਤਿ ਧਰੈ; ਮਿਟੈ ਦੂਖ ਸਭ ਰੋਗ॥੨੧॥
Guroo Bachan Ko Chith[i] Dhharai Mitai Dhhokh Sabh Rog
-
Arthh/Meaning:
Gurbani Kirtan and Katha should be done daily and should accept this command in the mind. Doing this will erase all pain and illnesses.
-
Parmaan/Evidence:
ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਭਾਖਿਆ ॥ ਗਾਵਹੁ ਸੁਣਹੁ ਪੜਹੁ ਨਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤੂ ਰਾਖਿਆ ॥
Prabh BaaNee Sabadh[u] Subhaakhiaa; Gaavah[u] SuNah[u] Parrah[u] nith Bhaaee Gur Poorai Thoo Raakhiaa
Vaheguru’s Bani is the Shabad which is the best thing to speak of,
Oh Brother... constantly sing, listen, recite the Shabad and the Perfect Guru will protect you
(Dhan Dhan Guru Arjan Dev Sahib Ji in Raag Soratt, Ang 611)
OR
ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ॥ ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ॥
Sabh Thae Ootham Har[i] Kee Kathhaa; naam Sunath Dhardh Dhukh Lathhaa
Vaheguru’s Katha is the Highest of All;
Listening to the Naam... pain & suffering goes away
(Sri Sukhmani Sahib)
OR
ਜੋ ਜੋ ਕਥੈ ਸੁਨੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੀ ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸ ॥
Jo Jo Kathhai Sunai Har[i] Keerthan[u] Thaa Kee Dhurmath[i] naas
Whoever speaks of or listens to Vaheguru’s Kirtan, all of their misperception/incorrect way of thinking gets destroyed
(Dhan Dhan Guru Arjan Dev Sahib Ji in Raag Kaanrraa, Ang 1300)
OR
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਏਕ ਤੁਕ, ਤਾ ਕੇ ਅਰਥ ਅਨੰਤ। ਤਾਹਿ ਬਿਚਾਰਤ ਹੀ ਰਹੈ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਮਹੰਤ।
GurbaaNee kee Ek Thuk Thaa Kae Arthh Ana[n]th; Thaah[i] Bichaarath Hee Rahai so Khaalsaa Maha[n]th
One line of Gurbani has endless meaning to it,
Those who keep reflecting/contemplating upon it... they are the Highest of the Khalsa
(Khalsa Panchaasika, Bava Sumaer Singh)

Please forgive all mistakes,
please make corrections and suggestions.
Guru Panth Da Daas,
Aaeenaa

Our Parent Group