Bachans 21-25

Please note that the Dohara's were written by Sant Giani Bhagwan Singh Ji.
The padh-arthh (word-by-word), arthh (meaning), parmaan (evidence) was compiled by Giani Satnam Singh Ji Hanspur.

ਇਕੀਸਵੋ ਬਚਨ॥ (Twenty-First Teaching)
ਮੂਲ - ੨੧. ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
Original Bachan: To not slander, gossip nor be jealous of others
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕੋ ਪਰਹਰਹੁ; ਚੁਗਲੀ ਮਤਸਰ ਤ੍ਯਾਗ |
Par nindhaa Ko Parharah[u] Chuglee Mathsar Thyaag
ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਕੋ ਮਾਨੀਐ; ਮਨ ਮੈ ਧਰਿ ਅਨੁਰਾਗ॥੨੨॥
Guroo Vaak Ko Maaneeai Man Mai Dhhar[i] Anuraag
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Mathsar = Jealousy
Anuraag = Love
-
Arthh/Meaning:
Do not do slander, gossip nor be jealous of others. Follow Guru Sahib’s Bachan and keep love for everyone.


ਬਾਈਸਵੇਂ ਬਚਨ॥ (Twenty-Second Teaching)
ਮੂਲ - ੨੨. ਧਨ, ਜੁਆਨੀ, ਕੁਲ-ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
Original Bachan: To not keep pride in your wealth, youth, family, caste
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਜੋਬਨ ਧਨ ਕੁਲ ਜਾਤ ਕਾ; ਮਨ ਮਹਿ ਧਰੈ ਨ ਗਰਬ॥
Joban Dhhan Kul Jaath Kaa Man Mah[i] Dhharai na Garab
ਬਿਨਸਨਹਾਰੋ ਤਨ ਅਹੈ; ਅਗੈ ਜਾਇ ਨ ਸਰਬ ॥੨੩॥
Binasanhaaro Than Ahai Agai Jaae[i] na Sarab
-
Arthh/Meaning:
Do not be arrogant of your youth, wealth, family, caste.Because the body is temporary, for this reason all this (youth, wealth, family & caste) is left behind.
-
Parmaan/Evidence:
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਰੂਪੁ ਜਾਤਿ ਜੋਬਨੁ ਪੰਜੇ ਠਗ ॥ ਏਨੀ ਠਗੀਂ ਜਗੁ ਠਗਿਆ ਕਿਨੈ ਨ ਰਖੀ ਲਜ ॥
Raaj[u] Maal[u] Roop[u] Jaath[i] Joban[u] Pa[n]jae Ttag; Aenee Ttagee[n] Jag[u] Ttagiaa Kinai na Rakhee Laj
Royalty, power, beauty, social status, youth... these are the Five Frauds...
These frauds have deceived the world, no one’s honour has been kept.
(Dhan Dhan Guru Nanak Dev Sahib Ji in Raag Malaar, Ang 1288)
OR
ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇ ॥
Agai Jaath[i] na Jor[u] Hai Agai Jeeo[u] navae
In the afterlife, there is social status nor power... in the afterlife, the soul becomes new
(Dhan Dhan Guru Nanak Dev Sahib Ji in Raag Aasaa, Ang 469)
OR
ਧਨ ਕੀਰਤਿ ਸੁਖ ਰਾਜ ਵਡਾਈ। ਯੁਵਤੀ ਸੁਤ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁ ਭਾਈ। ਏ ਸਬ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਨੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਨਹਿ ਅਭਿਮਾਨਹਿ ਠਾਨੈ।
Dhhan Keerath[i] Sukh Raaj Vadaaee; Yuvthee Suth Vidhiaa Bah[u] Bhaaee; Ae Sab Dhaath Guroo Kee Jaanai; Thaa[n] Thae nah[i] Abhimaanah[i] Ttaanai
Wealth, praises, peaceful reign, greatness, youth, children, knowledge... a lot in quantity, Oh Brother... These are all given by Guru Sahib. Don’t keep pride in them!
(Rehitnama Bhai Dhaesaa Singh Ji)


ਤੇਈਸਵੋਂ ਬਚਨ॥ (Twenty-third Teaching)
ਮੂਲ - ੨੩. ਮੱਤ ਉਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਰੱਖਣੀ।
Original Bachan: Keep your way of thinking high and pure
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਗੁਰਸਿਖੀ ਕਾ ਨੇਮ ਯਹਿ; ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤਿ ਊਚ।
Gursikhee Kaa naem Yah[i] Man neevaa[n] Math[i] Ooch
ਜਿਹ ਮਤ ਊਚੀ ਸੋਚ ਸੁਚ; ਗੁਰ ਪੁਰ ਜਾਇ ਪਹੂਚ ॥੨੪॥
Jih Math Oochee Soch Such Gur Pur Jaae[i] Pahooch
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Naem = Niyam = Nijham = Discipline, Practice
Soch[i] = Contemplation, Discussion, Reflection
Such[i] = Pure
-
Arthh/Meaning:
This is a practice of Gursikhi: keep the mind in humility and to have a spiritually elevated way of thinking. Whomever’s thinking is spiritually elevation and of pure contemplation, they are able to reach Guru-Puri (Sachkhand)
-
Parmaan/Evidence:
ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ॥ ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
Aapas Ko[u] Jo JaaNai neechaa;
So-oo Ganeeai Sabh Thae Oochaa
Whoever knows themself as the lowest,
Know them to be the highest of all
(Sri Sukhmani Sahib)
OR
ਊਤਮ ਮਤਿ ਮੇਰੈ ਰਿਦੈ ਤੂੰ ਆਉ॥ ਧਿਆਵਉ ਗਾਵਉ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦਾ ਅਤਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਹਿ ਲਾਗੈ ਨਾਉ॥੧॥
Ootham Math[i] Maerai Ridhai Thoo[n] Aao[u]; Dhiaavo[u] GuN Govi[n]dhaa Ath[i] Preetham Moh[i] Laagai naao[u]
May the ultimate way of thinking come into my heart,
Concentrating upon & singing about the Qualities of Vaheguru...
May I find the Vaheguru’s Name to be the Most Beloved thing...
(Dhan Dhan Guru Arjan Dev Sahib Ji in Raag Aasaa, Ang 377)
OR
ਮਨ ਨੀਚਾ ਮਤਿ ਉਚ ਜਿਹ, ਮਤ ਰਾਖਾ ਗੁਰ ਵਾਹ। ਕੇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਸਾਥ ਹੈ, ਸਦ ਨਿਬਾਹ ਯਹ ਚਾਹ
Man neechaa Math[i] Uch Jih, Math Raakhaa Gur Vaah;
Kaes Savaasaa[n] Saathh Hai, Sadh nibaah Yah Chaah
Keep your mind low [think of yourself as lowly] but keep your intellect/thought process spiritually elevated... then Vaheguru will take care of you...
keep your uncut hair (kes) with every breath
Always have the desire to maintain this practice
(Khalsa Panchaasikaa, Bavaa Sumaer Singh Ji)


ਚੌਵੀਸਵੋਂ ਬਚਨ॥ (Twenty-fourth Teaching)
ਮੂਲ ੨੪. ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।
Original Bachan: To keep doing good actions/earning good karma
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਨ ਮੈ; ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਹੁ ਹਮੇਸ।
Shubh Karman Kae Karan Mai Preethee Karah[u] Hamaes
ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਰਤੇ ਕਰਮ ਰਤਿ; ਨਿਸਚਾ ਹੁਇ ਅਚਲੇਸ॥੨੫॥
Eih Bidhh[i] Karthae Karam Rath[i] nischaa Hue[i] Achlaes
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Achlaes = Achal + Eesh = the King of the Mountains, Sumer Parbath)
-
Arthh/Meaning:
Have a love for doing good deeds. In this way, keep strong faith in doing good deeds/earning good karma. Keep such unwavering faith as if like a great unmovable mountain.
-
Parmaan/Evidence:
ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਟਰੋ ॥
Dhaeh Sivaa Bar Moh[i] Ihai Subh Karman Thae Kabahoo na Taro
Oh Sargun-Vaheguru, please give me this blessing so that I never turn away from doing the right thing...
(Chandee Charithar Ukath[i] Bilaas)


ਪਚੀਸਵੋਂ ਬਚਨ॥ (Twenty-Fifth Teaching)
ਮੂਲ - ੨੫. ਬੁੱਧ ਬਲ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ।
Original Bachan:
To know/understand that Vaheguru is the Giver of Budhh (right way of perceiving/our intellect) and Bal (Strength/Power)
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਉੱਤਮ ਬੁੱਧਿ ਬਿਬੇਕ ਬਲ; ਇਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ।
Utham Budhh[i] Bibaek Bal; In Ko Dhaathaa Raam
ਅਸ ਨਿਸਚੈ ਕੋ ਧਾਰਿ ਮਨ; ਸਦਾ ਰਹੈ ਤਿਸ ਸਾਮ॥੨੬॥
As nischai Ko Dhhar[i] man; Sadhaa Rahai This Saam
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Bibaek = Knowing/Wisdom
Saam = Sharan = Sanctuary
-
Arthh/Meaning:
Vaheguru Ji are the One who give us the Ultimate way of perceiving and give us strength. We should keep this point in our mind so that it will come to the Sanctuary of Vaheguru.
-
Parmaan/Evidence:
ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰਿ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ॥
Pi[n]gul Parbath Paar[i] Parae Khal Chathur Bakeethaa
The crippled can climb over a mountain, the idiot becomes wise...
(Dhan Dhan Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj in Raag Bilaaval, Ang 809)
ਮੂਕ ਊਚਰੈ ਸਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਇ॥ ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਧਰੋ ਸੁਨੈ ਜਉ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਾਇ॥
Mook Oocharai Saasthar Khat Pi[n]g Giran Charr Jaae[i];
A[n]dhh Lakhai Badhharo Sunai Jo[u] Kaal Kripaa Karaae[i]
The mute is able to recite the 6 Shastra’s, the crippled is able to climb a mountain,
The blind can see and the deaf can listen... if Vaheguru does Kirpa.
(Bachithar Naatak)

Please forgive all mistakes,
please make corrections and suggestions.
Guru Panth Da Daas,
Aaeenaa

Our Parent Group