Bachans 26-30

Please note that the Dohara's were written by Sant Giani Bhagwan Singh Ji.
The padh-arthh (word-by-word), arthh (meaning), parmaan (evidence) was compiled by Giani Satnam Singh Ji Hanspur.

ਛਬੀਸਵੋਂ ਬਚਨ॥ (Twenty-Sixth Teaching)

ਮੂਲ – ੨੬. ਕਸਮ, (ਸਹੁੰ) ਚੁਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

Original Bachan: To not believe those that swear oaths
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ ਕਸਮ ਜੋ; ਤਿਸ ਪਰ ਨਹਿ ਇਤਬਾਰ।
Karanhaar Hai Kasam Jo This Par nah[i] Ithbaar
ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕੋ ਯਾਦ ਰਖਿ; ਕਰੈ ਨ ਸਿਖ ਬਿਵਹਾਰ ॥੨੭॥
Guroo Bachan Ko Yaadh Rakh[i] Karai na Sikh Bivhaar
-
Arthh/Meaning:
Remembering this command of Guru Sahib, one should not believe someone who swears an oath and should not do any business/relations with them.
-
Parmaan/Evidence:
ਚੁ ਕਸਮੇ ਕੁਰਾਂ ਸਦ ਕੁਨਦ ਇਖਤਿਯਾਰ॥ ਮੇਰਾ ਕਤਰਹ ਨਾਯਦ ਅਜੋ ਏਤਬਾਰ ॥49॥
Chu Kasmae Kuraa[n] Kunadh Ikhthiyaar; Maeraa Katharah naayadh Ajo Aethbaar
Guru Gobind Singh Ji Maharaj wrote Zafarnama Sahib as a letter to Aurangzeb. At point, Maharaj tells him: Even if you swear oaths upon the Qur’an then even then I would not rely on you
ਜੋ ਸਿਖ, ਸਿਖ (ਪਾਸਹੁ) ਝੂਠੀ ਸਪਤ ਕਰਾਏ ਸੋ ਭੀ ਤਨਖਾਹੀਆ॥
Jo Sikh Sikh (Paasah[u]) Jhoottee Sapath Karaae So Bhee Thankhaheeaa
Whichever Sikh, makes a false oath in front of a Sikh... they are also a Tankhaeeaa [someone who has to do pesh in front of Panj Piaarae]
(Rehitnama Bhai Choupaa Singh Chhibar)


ਸਤਾਈਸਵੋਂ ਬਚਨ॥ (Twenty-Seventh Teaching)
ਮੂਲ - ੨੭. ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨਾ।
Original Bachan: To walk in this world independently/uniquely
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਮਨ ਮਹਿ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਿ; ਭੇਖਨ ਫਿਰੈ ਅਜਾਦ
Man Mah[i] Sikhee Dhrirr Kar[i] Bhaekham Phirai Ajaadh
ਸਭ ਤੇ ਯਾਰੀ ਰਹਿਤ ਰਖਿ; ਨਿਹਚਾ ਗੁਰ ਮਰਯਾਦ॥੨੮॥
Sabh Thae Yaaree Rahith Rakh[i] nihchaa Gur Maryaadh
-
Arthh/Meaning:
Engrain Gursikhi in the mind and keep the unique rehat of the unique and pure panth. Staying with Guru’s Maryada, one stays independent among other traditions.
-
Parmaan/Evidence:
ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ ਤੂੰ ਕਿਸਹਿ ਨ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ।
Sabhae Saajheevaal Sadhae[i]n[i] Thoo[n] Kisah[i] na Dhisah[i] Baahraa Jeeo[u]
Everyone shares Your Call, there is none seen to be outside of You - Vaheguru.
(Dhan Dhan Guru Arjan Dev Sahib Ji in Raag Maajh, Ang 97)
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋਊ ਰਾਫਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਚਾਨਬੋ॥
Hi[n]dhoo Thurk Ko-oo Raafjee Imaam Saaphee Maanas Kee Jaath Sabhai Ekai Pahchaanbo
Both the Hindu and Muslim, Raafazi, Imaam, Saafee... Know the human species to be One
ਜਗਤ ਮਾਹਿ ਪੰਥ ਹੈ ਜੇਤੇ। ਕਬਹੀ ਨਿੰਦਹਿ ਨਾਹੀ ਤੇਤੇ। ਸਬ ਪੰਥ ਹੈ ਹਰਿ ਕੋ ਧਾਮ। ਜਿਮ ਬਸਿ ਲੇਹਿ ਹੈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ।
Jagath Maah[i] Pa[n]thh Hai Jaethae; Kabhee ni[n]dhah[i] naahee Thaethae; Sab Pa[n]thh Hai Har[i] Ko Dhhaam; Jim Bas[i] Laeh[i] Hai Har[i] Ko Naam
Among the numbers of the Panth, they never to do Nindhiya, The entire Panth is the Place of Vaheguru, so long as Vaheguru’s Name resides in Their Heart
(Rehitnama Bhai Dhaesaa Singh Ji)


ਅਠਾਈਸਵੋਂ ਬਚਨ॥ (Twenty-Eighth Teaching)
ਮੂਲ - ੨੮. ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ।
Original Bachan: To also read about political strategy
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਰਾਜਨੀਤਿ ਪੜਿ ਬੂਝਨੀ; ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਹੈ ਯੇਹ।
Raajneeth[i] Parr[i] Boojhanee Guroo Bachan Hai Yaeh
ਧਰਮ ਗੁਣੈ ਕੋ ਖੇਤ ਲਖ, ਨੀਤਿ ਵਾੜ ਹੈ ਤੇਹ॥੨੯॥
Dhharam GuNai Ko Khaeth Lakh neeth[i] Vaarr Hai Thaeh
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Raajneeth[i] = Raajneethee = Rules/Practices/Traditions to maintain Dharam and keep our societies working
-
Arthh/Meaning:
Guru Ji’s Command is to read & understand politics/political strategy. In order to protect the farmer’s field of Dharam and Good Ethics, we need the protection of the border of political strategy.
-
Parmaan/Evidence:ਨੀਤਿ ਹੀ ਤੇ ਧਰਮ ਧਰਮ ਹੀ ਤੇ ਸਭੈ ਸਿਧ, ਨੀਤਿ ਹੀ ਤੇ ਆਦਰ ਸੁਭਾਨ ਬੀਚ ਪਾਈਐ॥
neeth[i] Hee Thae Dhharam Dhharam Hee Thae Sabhai Sidhh,
neeth[i] Hee Thae Aadhar Subhaan Beech Paaeeai
Through strategy, Dharam comes to be...
Through Dharam... everything becomes perfected...
Through strategy, one receives respect and praise while in the world
ਨੀਤਿ ਤੇ ਅਨੀਤ ਛੂਟੈ ਨੀਤਿ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਲੂਟੈ, ਨੀਤਿ ਲੀਏ ਬੋਲੈ ਭਲੋ ਬਕਤਾ ਕਹਾਈਐ॥
neeth[i] Thae Aneeth Chhootai neeth[i] Hee Thae Sukh Lootai,
neeth[i] Lee-ae Bholai Bhalo Bakathaa Kahaaeeai
Through strategy, the chaos/lack of structure is let go of,
Through strategy, people’s peace gets stolen
Through strategy, the good innocent people have a spokesperson
ਨੀਤਿ ਹੀ ਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜੈ ਨੀਤਿ ਹੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਨੀਤਿ ਹੀ ਤੇ ਯਸ ਨਵਖੰਡ ਮਾਂਹਿ ਗਾਈਐ॥
neeth[i] Hee Thae Raaj Raajai neeth[i] Hee Thae Paathshaahee,
neeth[i] Hee Thae Yas navkha[n]d Maa[n]h[i] Gaaeeai
Through strategy, reign comes...
Through strategy, royalty comes
Through strategy, one gets praised in all 9 regions of the world
ਛੋਟਨ ਕੋ ਬਡੋ ਕਰ ਅਰੁ ਬਡੇ ਮਾਂਹਿ ਬਡੋ ਕਰੈ, ਤਾਂਤੇ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਰਾਜਨੀਤਿ ਹੀ ਸੁਨਾਈਐ॥
Chhotan Ko Bado Kar Ar[u] Badae Maa[n]h[i] Bado Kara[i]
Thaa[n]thae Sabh Hee Ko Raajneeth[i] Hee Sunaaeeai
Making the small become big and the bigger among the biggest,
This is why everyone should listen to strategy
(Kavi Devi Daas Ji {Dhaevi-dhaas})


ਉਨੱਤੀਸਵੋਂ ਬਚਨ॥ (Twenty-Ninth Teachings)
ਮੂਲ - ੨੯, ਸੱਤਰੂ ਨਾਲ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਭੇਦ ਆਦਿਕ ਉਪਾਓ ਵਰਤਣ, ਉਪਰੰਤ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ।
Original Bachan: To utilize Saam, Dhaam, Bhed etc on the enemy… then going to battle is Dharam if the other strategies don’t work
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਸਾਮ ਦਾਮ ਅਰ ਭੇਦ ਹੈ; ਰਾਜਨੀਤਿ ਕੇ ਢੰਗ।
Saam Dhaam Ar Bhaedh Hai Raajneeth[i] Kae Tda[n]g
ਇਹ ਤੀਨੋਂ ਜਹਿਂ ਨਹ ਚਲੈ; ਅਰਿਨ ਉਚਿਤ ਹੈ ਦੰਡ॥੩੦॥
Eih Theeno[n] Jah[in] nah Chalai Achil Uchith Hai Dhand
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Saam = To take someone’s sanctuary/protection
Dhaam = Giving Maya/money
Bhaedh = To divide
Arin = Enemy
-
Arthh/Meaning:
There are 4 main political strategies. If the 3 strategies of Saam, Dhaam, Bhed are exhausted then it is right to punish the enemy in battle.
-
Parmaan/Evidence:
ਚੁ ਕਾਰ ਅਜ ਹਮਹ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ॥ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਸਤ ॥੨੨॥
Chu Kaar Aj Hamah Heelthae Dhar Gujashth; Halaal Asth Burdhan B-Shamshaer Dhasth
When all other means/strategies fail, it is righteous to wield the sword
(Zafarnamah)


ਤੀਸਵੋਂ ਬਚਨ॥ (Thirtieth Teaching)
ਮੂਲ ੩੦. ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਘੋੜ੍ਹ-ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ।
Original Bachan:
To practice Shastar Vidhya and Horsemanship
-
ਦੋਹਰਾ॥ (Doharaa)
ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ; ਤਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਬੀਨ।
Shasthar Jithae Prakaar Kae Thin Mah[i] Hoe[i] Prabeen
ਅਸ੍ਵ ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਕਰੈ; ਸਭ ਬਾਹਨ ਕੋ ਚੀਨ॥੩੧॥
Asv Savaaree Ko Karai Sabh Baahan Ko Cheen
-
Padh-Arthh/Word-by-word:
Shastar Vidhiaa = knowledge of using weaponry
Prabeen = Wise/knowledgeable
Cheen = Recognize
-
Arthh/Meaning:
Become knowledgeable in all types of Shastar Vidhiaa.
One should know how to ride a horse among other types of vehicles.
-
Parmaan/Evidence:
ਖਾਲਸਾ ਸੋਇ ਜੋ ਚੜੈ ਤੁਰੰਗ। (Bhai Nand Laal Ji)
Khalsaa Soe[i] Jo Charrai Thura[n]g
Khalsa are They who climb on to the horse

Please forgive all mistakes,
please make corrections and suggestions.
Guru Panth Da Daas,
Aaeenaa

Our Parent Group