Adhiyaye 2 (7/7)

Adhiyaye 2 (7/7)
Just like a boat crossing the river is turned off course by the wind, the mind is meant to cross the river of maya but the wind of the senses makes it turn away from the Banks of Bhagti


If you are new, please start at the preface and first adhiyaye!
Here: https://sikh-translations.ghost.io/tag/gobind-gita/.

In this section, Sri Krishna Ji shows the difference between the Bhagat and the worldly person. They show the ways of the Bhagat and worldly people. Don't be blind to your senses, the Bhagat has conquered the senses.


ਚੌਪਈ ॥ (Chaupaee)
ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਿੰਮਰਨ ਤੇਂ ਤੋੜੇ ॥
Whomever breaks away from Simran of Vaheguru
(Jo Maerae Si[n]mran Tho[n] Thorrae)
ਅਪਨੇ ਬਿਖਿਓ ਮਾਂਹਿ ਮਨ ਜੋੜੇ ॥
[and] attaches their mind towards vices
(Apanae BikhiO Maa[n]h[i] Man Jorrae)
ਅਉਰ ਕੁਮਾਰਗ ਮਹਿ ਲੇ ਜਾਵੈ ॥
and takes the mind towards the wrong path,
(Aour Kumaarag Mah[i] Lae Jaavai)
ਮਨ ਭੂਲੇ ਕੌ ਬਹੁਤ ਨਚਾਵੈ ॥੧੩੩॥
They are making the mistaken mind dance so much! (Man Bhoolae Kau Bahuth nachaavai)

ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੇ ਪਾਰਥ ਸੁਨ ॥
In this way, listen Oh Arjun
(So Prakaar Hae Paarathh Sun)
ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀਓ ਕੇ ਸੰਗੀ ਜਨ ॥
The people who go near women
(Jo EisthreeO Kae Sa[n]gee Jan; referring to for lustful or affectionate purposes)
ਤਿਨ ਕਾ ਸੰਗ ਵਹੁ ਪੁਰਖ ਜਬ ਕਰੈ ॥
Whenever that being has the company of these women
(Thin Kaa Sa[n]g Vah[u] Purakh Jab Karai)
ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚਿਤ ਮੈਂ ਧਰੈ ॥੧੩੪॥
They blindly will accept what they say
(Thin Kee Baath Chith Mai[n] Dhharai; being lost in lust or affection, they will do whatever under the spell of Kaam or Moh)

ਮੁਝ ਤੇ ਕਾਇਰ ਜਗ ਕੇ ਲੋਕ ॥
“There is no one as coward as me in this world”
(Mujh Thae Kaaeir Jag Kae Lok; even if it means to say something like this to get the desires of the mind)
ਮਾਤੇ ਰਹੇਂ ਇੰਦ੍ਰੀਓ ਕੇ ਭੋਗ ॥
Being intoxicated in the enjoyment of senses
(Maathae Rahae[n] Ei[n]dhreeO Kae Bhog)
ਬਿਖੈ ਭੋਗ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
Their love is with temporary pleasures
(Bikhai Bhog Mai[n] Thin Kee Preeth[i])
ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਮਲੀਨ ਹੋਇ ਚੀਤ ॥੧੩੫॥
Being in company with these type of people [who act in this way] will make your mind become dirty
(Thin Kae Sa[n]g Maleen Hoe[i] Cheeth)

ਜਬ ਉਸ ਨਰ ਤਿਨ ਕਾ ਸੰਗ ਕਰਾ ॥
When you have the company of this type of person
(Jab Ous nar Thin Kaa Sa[n]g Karaa)
ਤਿਨ ਉਪਦੇਸ ਰਿਦੇ ਲੈ ਧਰਾ ॥
You will take on their teachings within your heart
(Thin Oupdhaes Ridhae Lai Dhharaa)
ਰੰਗਿਓ ਜਾਤ ਮਨ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ॥
Their colour will rub off on you and you will get lost and accept their words
(Ra[n]giO Jaath Man Thin Kee Baathae[n])
ਬਿਖਈ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਤਬ ਯਾਤੇ ॥੧੩੬॥
Then you will also be called a Vicious person [Vicious as in getting caught up in Vices] because of this
(Bikhae-ee Purakh Kaheeai Thab Yaathae)

ਆਠ ਪਹਰ ਬਿਖਿਆ ਸੰਗ ਬਸੈ ॥
All day staying in the company of the vices
(Aatt Pahar Bikhiaa Sa[n]g Basai)
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੂਰੌ ਨਸੈ ॥
It will cause you to run far away from Vaheguru’s Naam
(Maerae Naam Thae Dhoorau nasai)
ਇਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈ ਦਿਨ ਅਰੁ ਰਾਤ ॥
Getting stuck in this worry, day and night...
(Eisee Chi[n]thaa Mai Dhin Ar[u] Raath)
ਕਾਮਨਾਂ ਕੀ ਵਹ ਚਿਤਵੈ ਗਾਤ ॥੧੩੭॥
...the mind will get stuck in the state of desires
(Kaamanaa[n] Kee Vah Chithvai Gaath)

ਜਬ ਕਾਂਮਨਾ ਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਇ ॥
When your desires are not fulfilled...
(Jab Kaa[n]manaa Pooran naa Hoe[i])
ਕਰੋਧਿ ਉਪਜਿ ਹੈਅਰੁ ਬਹੁ ਮੋਹਿ ॥
Frustration will arise and your heart will be lost to emotional attachment
(Karodhh[i] Oupaj[i] Haiar[u] Bah[u] Moh[i])
ਜਬ ਉਪਜਿ ਹੈ ਮੋਹਿ ਅੰਧਿਆਰੁ ॥
When the darkness of emotional attachment rises
(Jab Oupaj[i] Hai Moh[i] A[n]dhhiaar[u])
ਚਈਤਨਤਾ ਤਬ ਦੇਵੈ ਡਾਰ ॥੧੩੮॥
Then the Awareness of Consciousness will be thrown away
(Chae-eethanthaa Thab Dhaevai Daar)

ਚਈਤਨਤਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ਜਬ ਭਇਆ ॥
When the Awareness of Consciousness is destroyed
(Chae-eethanthaa Kaa naas[u] Jab Bhaeiaa)
ਕਾਮੀ ਹੰਕਾਰੀ ਤਬ ਰਹਿਆ ॥
you will become an egoistic and lustful being
(Kaamee Ha[n]kaaree Thab Rahiaa)
ਏਤੇ ਅਉਗਨ ਜਬ ਇਸ ਹੋਇ ॥
When so many bad qualities take over
(Aethae Aougan Jab Eis Hoe[i])
ਨਾਸ ਬੁਧ ਤਬ ਜਾਨੈ ਸੋਇ ॥੧੩੯॥
The Intellect is said to be destroyed/gone [as well]
(naas Budhh Thab Jaanai Soe[i])

ਬੁਧ ਨਾਸ ਬਿਖਿਓ ਮੈ ਭਈ ॥
When the Intellect is destroyed in the vikaars
(Budhh naas BikhiO Mai Bhae-ee)
ਤਬ ਸਤ ਬਾਤ ਸਭ ਇਸ ਤੋਂ ਰਹੀ ॥
Then the Topic of Sat/Truth is far away [from the mind]
(Thab Sath Baath Sabh Eis Tho[n] Rahee; meaning you have strayed from the Path towards Vaheguru)
ਸਹਜੇ ਮਿਰਤਕੁ ਹੋਵੈ ਮੀਤ ॥
Slowly, you will become dead my friend
(Sahajae Mirthak[u] Hovai Meeth)
ਯਹੀ ਪ੍ਰਮਾਦ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਰੀਤ ॥
This is the lost way of the dead
(Yahee Pramaadh Mirthak Kee Reeth)
ਤਾਤੇਂ ਜੋ ਕਲਿਆਂਨ ਕੋ ਚਾਹੈ ॥
Whomever wants Kalyaan
(Thaathae[n] Jo Kaliaa[n]n Ko Chaahai)
ਕੁਸੰਗ ਤਿਆਗ ਸੰਗ ਅਵਗਾਹੇ ॥੧੪੦॥
Let go of Kusangat [bad company] and search for [better] company
(Kusa[n]g Thiaag Sa[n]g Avgaahae)

ਸੋਰਠਾ ॥ (Sorattaa)
ਅਬ ਭਗਤੋ ਕੋ ਬਾਤ ਸੁਨ ਪਾਰਥ ਮੈਂ ਕਹਤ ਹੋਂ ॥
Listen Oh Arjun, I will tell you about the Bhagats
(Ab Bhagatho Ko Baath Sun Paarathh Mai[n] Kahath Ho[n])
ਕਿਉ ਕਰਿ ਵਰਤੇ ਤਾਤ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕੇ ਜਗਤ ਮੈ ॥੧੪੧॥
How do they treat pleasure and pain in this world?
Kio[u] Kar[i] Varthae Harakh Sog Kae Jagath Mai)

ਕਵਿਤ ॥ (Kavith)
ਹਰਖ ਅਰੁ ਨ ਸੋਗ ਮਾਂਨ ਆਇਆ ਗਇਆ ਏਕ ਜਾਂਨ ਭਲੇ ਸ੍ਵਾਦ ਪਾਨ ਕੀਏ ਹਰਖ ਨਾ ਕਰਤ ਹੈ ॥
They don’t accept there to be pleasure or pain, they see coming and going to be the same, even if something has good taste... they do not treat it as pleasure
(Harakh Ar[u] n Sog Maa[n]n; Aaeiaa Gaeiaa Aek Jaa[n]n Bhalae; Swaadh Paan Keeae Harakh naa Karath Hai)
ਬੁਰੀ ਵਸਤ ਪਾਏ ਤੇ ਸੋਗ ਕਛੂ ਕਰੈ ਨਾਂਹਿ ਖੁਧਿਆ ਕੀ ਅਗਨਿ ਤੇ ਆਪ ਕੋ ਬਚਤੁ ਹੈ ॥
If they receive a bad thing then they don’t get sad, they protect themselves from the fire of ego
Buree Vasath Paa-ae Thae, Sog Kachhoo Karai naa[n]h[i]; Khudhhiaa Kee Agan[i] Thae, Aap Ko Bachath[u] Hai)
ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਆਤਮ ਮਾਹਿ ਮੇਰਾ ਨਿਤ ਕਰੇ ਧਿਆਨ ਬਿਖਿਓ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਰਹਤ ਹੈ ॥
They keep their mind within Aatam Vichaar, they always keep Vaheguru in focus; they renounce vikaars and thus, remain unwavering
(Man[u] Raakhai Aatham Maah[i], Maeraa nith Karae Dhhiaan, BikhiO Thae Thiaagee, So Nihachal Rahath Hai)
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਸਦਾ ਰਾਖੌ ਆਪ ਸੰਗ ਐਸੇ ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਕੀ ਬਾਤ ਮੈ ਕਹਤ ਹੋ ॥੧੪੨॥
Vaheguru does Kirpa on them, always kept nearby to Vaheguru, this is the nature of Vaheguru’s Bhagat
(Kripaa Kar[i] This Hee Ko, Sadhaa Raakhau Aap Sa[n]g, Aisae Apanae Bhagath Kee Baath Mai Kahath Ho)

ਚੌਪਈ ॥ (Chaupae-ee)
ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਾ ਫਲ ਸੁਨ ॥
Listen to the Fruit of Vaheguru’s Kirpa
(Maeree Kripaa Ka Phal Sun)
ਜੋ ਲਾਵੈ ਮੁਝ ਬ੍ਰਹਮ ਸੌ ਧੁਨ ॥
Who ever is attuned to Vaheguru ~ Brahm
(Jo Laavai Mujh Braham Sau Dhhun)
ਮਨ ਬਿਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਾਈ ॥
The Vices of the mind will go away through Kirpa
(Man Bikaar Kripaa Thae Jaaee)
ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਰਥ ਕਹੋ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ॥੧੪੩॥
I will tell you the meaning of Kirpa
(Kripaa Arthh Kaho Pragataaee)

ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਗਿਆਨ ਕੌ ਧਾਰੈ ॥
Whoever takes on the Spiritual Wisdom of the Self/Vaheguru
(Jae Koee Aap Giaan Kau Dhhaarai)
ਅਪਨੇ ਊਪਰ ਦਇਆ ਬਿਚਾਰੈ ॥
They reflect upon themselves compassionately
(Apanae Oopar Dhaeiaa Bichaarai)
ਸੋ ਮੁਝ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਈ ॥
Then they receive this Kirpa from Vaheguru
(So Mujh Thae Eih Kripaa Bha-ee)
ਮਨ ਕੀ ਦਉੜ ਸਗਲ ਮਿਟ ਗਈ ॥੧੪੪॥
The running of the mind etc will all go away
(Man Kee Dhourr Sagal Mit Ga-ee)

ਅਰ ਜਾਕੌ ਅਪਨੀ ਅਨੁਭੈ ਹੋਇ ॥
And when they receive Anubhav [spiritual experience]
(Ar Jaakau Apanee Anubhai Hoe[i])
ਬਾਸਦੇਵ ਸਭ ਜਾਨੈ ਸੋਇ॥
Which allows them to know everything to be Vaheguru
(Baasdhaev Sabh Jaanai Soe[i])
ਤਿਸ ਕੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੋਇ ਨ ਕਰੈ ॥
No one has done Kirpa on them
(This Ko Kripaa Koe[i] n Karai)
ਨਾ ਉਹੁ ਜਨਮੈਂ ਨਾ ਉਹੁ ਮਰੈ ॥੧੪੫॥
Nor were they born nor did they die
(naa Ouh[u] Janamai[n] naa Ouh[u] Marai)

ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਂਹਿ ਤਿਸੁ ਹੋਇ ਨਿਵਾਸ ॥
They live within Vaheguru ~ Brahm
(Braham Maa[n]h[i] This[u] Hoe[i] nivaas)
ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਸਭ ਦੇਹਿ ਬਿਨਾਸ ॥
Brahm Vaheguru is Outside of Time/Death, & all bodies can be destroyed
(Braham Akaal Sabh Dhaeh[i] Binaas)
ਮਨ ਕੇ ਦੁਖ ਭਗਤ ਕੇ ਗਏ ॥
The pains of the mind of the Bhagat are gone
(Man Kae Dhukh Bhagath Kae Gae)
ਦੇਹਿ ਦੁਖ ਤਿਸ ਕੇ ਨਾ ਰਹੇ ॥੧੪੬॥
The pain of the body does not remain
(Dhaeh[i] Dhukh This Kae naa Rahae)

ਬਿਨਸੇ ਦੁਖ ਅਰੁ ਸੁਖ ਠਹਰਾਈ ॥
All pain is gone and the True Peace remains
(Binasae Dhukh Ar[u] Sukh Ttahraaee)
ਭਇਆ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਈ ॥
They become satisfied upon receiving Vaheguru’s Kirpa
(Bhaeiaa Prasa[n]n Mo Kripaa Paaee)
ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਤਿਸ ਕੀ ਬੁਧ ਲਾਗੀ ॥
Whoever keeps their Budhhi attuned to Vaheguru
(Maerae Sa[n]g This Kee Budhh Laagee)
ਓਹੁ ਭਗਤ ਅਖਲ ਹੈ ਬਡਭਾਗੀ ॥੧੪੭॥
They are Very Fortunate and Wise Bhagats
(Oh[u] Bhagath Akhal Hai Badbhaagee)

ਦੋਹਰਾ ॥ (Dhoharaa)
ਅਬ ਜਿਸ ਕੀ ਬੁਧ ਨਾਸ ਹੈ ਤਾ ਕੌ ਭੇਦ ਕਹੌ ॥
Let me tell you about those whose Intellect is destroyed and how they differ
(Ab Jis Kee Budhh naas hai Thaa Kau Bhaedh Kahau)
ਮਹਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਮੂੜਤਾ ਤਿਸ ਕੇ ਮਾਂਹਿ ਲਹੌ ॥੧੪੮॥
They take on great ignorance and stupidity
(Mahaa Agiaanee Moorrthaa This Kae Maa[n]h[i] Lahau)

ਮੰਗਲ ਛੰਦ ॥ (Ma[n]gal Chha[n]dh)
ਸੁਨ ਸਖੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ॥
Let me tell you about them my friend
(Sun Sakhae Thin Kee Baath)
ਹੈ ਬੁਧ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ॥
Who have lost their Intellect
(Hai Budhh Jin Kee Jaath)
ਸੋ ਕਹੇਂ ਆਪਸ ਮਾਂਹਿ ॥
They tell each other
(So Kahae[n] Aapas Maa[n]h[i])
ਸੋ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਹਿ ॥੧੪੯॥
"Where is Vaheguru?"
(So Raam Hai Jee Kaa[n]h[i])

ਕਿਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸੋਇ ॥
"Who has seen Vaheguru?"
(Kis Dhaekhiaa Hai Soe[i])
ਤਿਸੁ ਜਾਨਤਾ ਨਾ ਕੋਇ ॥
"No one knows about Vaheguru"
(This[u] Jaanthaa naa Koe[i])
ਇਕ ਗਿਆਨ ਭੀ ਹੈ ਬਾਤ ॥
They think this is a conversation of spiritual wisdom
(Eik Giaan Bhee Hai Baath)
ਏਹ ਜਗਤ ਕੇ ਸੁਖ ਸਾਤ ॥੧੫੦॥
They are stuck in the world’s pleasures and the world’s version of peace
(Aeh Jagath Kae Sukh Saath)

ਜਿਨ ਕੀਆ ਏਹ ਬਿਚਾਰ ॥
Whoever has this type of discussion/reflection
(Jin Keeaa Aeh Bichaar)
ਤਿਸ ਆਪ ਹੀ ਕੌ ਜਾਰ ॥
(This Aap Hee Kau Jaar)
They are burning themselves
ਤਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਹੀ ਮੋਰ ॥
They do not love Vaheguru
(This Preeth naahee Mor)
ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਿਸਚੈ ਤੋਰ ॥੧੫੧॥
Their ego breaks the potential of their belief in Vaheguru
(Mai[n] Kahee nischai Thor)

ਬਿਨੁ ਸਰਧਾ ਮੇਰੀ ਮੀਤ ॥
Without Sharda/Trust in Vaheguru, Oh Friend
(Bin[u] Sardhhaa Maeree Meeth)
ਤਿਸ ਸਾਂਤ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ॥
The mind will never be at peace
(This Saa[n]th naahee Cheeth)
ਜੋ ਸਰਧਾ ਮੇਰੀ ਕਰੈ ॥
Whoever puts trust in Vaheguru
(Jo Sardhaa Maeree Karai)
ਸੋ ਜੀਵਤੇ ਹੀ ਤਰੈ ॥
They will get carried across while alive
(So Jeevathae Hee Tharai)
ਅਬ ਅਉਰ ਸੁਨਹੋ ਮੀਤ ॥
Now listen to more my friend
(Ab Aour Sunaho Meeth)
ਦਿੜ ਰਾਖ ਅਪਨੇ ਚੀਤ ॥੧੫੨॥
Keep this engrained in your mind
(Dhirr Raakh Apanae Cheeth)

ਦੋਹਰਾ ॥ (Dhoharaa)
ਜੋ ਕੋ ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਿਖੇ ਮੈ ਅਪਨੇ ਗੁਨ ਸੌ ਜਾਇ ॥
Whoever loses good traits by being lost to their own senses
(Jo Ko Ei[n]dhree Vikhae Mai Apanae Gun Sau Jaae[i])
ਮਨ ਭੀ ਜਾਵੈ ਤਿਸੁ ਸੰਗ ਤਬ ਵਹੁ ਅਤਿ ਦੁਖ ਪਾਇ ॥੧੫੩॥
Their mind will be lost and they will receive the worst pain
(Man Bhee Jaavai This[u] Sa[n]g Thab Vah[u] Ath[i] Dhukh Paae[i])

ਸੋਰਠਾ ॥ (Sorattaa)
ਤਿਸ ਕਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਨ ਪਾਰਥ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕਰਿ ॥
Listen to an analogy about this Oh Arjun, so you will be able to understand
(This Kaa Eih Dhrisshtaa[n]th Sun Paarathh Thoo[n] Samajh Kar[i])
ਸੋ ਅਨੰਦ ਉਪਜਾਵੈ ਸਾਂਤ ਜਿਸ ਸੁਨਤੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ॥੧੫੪॥
Then Anand will develop in peace, upon listening to will cause the pain of the world to go away
(So Ana[n]dh Oupjaavai Saa[n]th Jis Sunathae Dukh Dhoor Ho)

ਚੌਪਈ ॥ (Chaupaee)
ਜੈਸੇ ਨਵਕਾ ਸਲਤਾ ਮਾਹਿ ॥
Just like a boat in a river
(Jaisae navkaa Salathaa Maah[i])
ਉਰਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਪਾਰ ਕੌ ਜਾਹਿ ॥
Starting from the nearby river bank and attempts to cross over
(Ouraar Thae Chalae Paar Kau Jaah[i])
ਅਰ ਮਧਿ ਨੀਰ ਕੇ ਮਹਾਂ ਬਿਆਰ ॥
(Ar Madhh[i] neer Kae Mahaa[n] Biaar)
And in the middle of the stream is a great wind
ਨਵਕਾ ਲਗਨੈ ਦੇਹਿ ਨ ਪਾਰ ॥੧੫੫॥
It does not let the boat cross
(navkaa Laganai Dhaeh[i] n Paar)

ਘਾਟ ਛਾਡ ਕੁਘਾਟ ਲੈ ਜਾਵੈ ॥
It takes away from our path and takes us the wrong way
(Ghaat Chaad Kughaat Lai Jaavai)
ਤੈਸੇ ਇੰਦ੍ਰੀ ਤੇ ਮਨ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ॥
In this way, the senses cause the mind to be in pain
(Thaisae Ei[n]dhree Thae Man Dhukh Paavai)
ਜੋ ਮਨ ਜਾਵੇ ਇੰਦ੍ਰੀਓ ਨਾਲ ॥
That mind which goes along with the senses
(Jo Man Jaavae Ei[n]dhreeO naal)
ਤਿਨ ਕੌ ਭੀ ਤੂੰ ਨਵਕਾ ਭਾਲ ॥੧੫੬॥
Try to look for that lost boat [of the mind]
(Thin Kau Bhee Thoo[n] navkaa Bhaal)

ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਈ ॥
Oh brother, the senses are the form of the wind
(Ei[n]dhreeaa Pavan Roop Hai Bhaaee)
ਮਨ ਭੂਲਾ ਤਿਸ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਈ ॥
The mistaken mind receives pain from this [wind]
(Man Bhoolaa This Thae Dhukh Paaee)
ਤਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੇ ਮਹਾਂਬਾਹੁ ॥
For this reason Oh Strong One...
(This Kaaran Thae Hae Mahaa[n]baah[u])
ਇੰਦ੍ਰੀਓ ਕੇ ਤੂੰ ਭੋਗ ਨ ਚਾਹੁ ॥੧੫੭॥
... Don’t desire for the enjoyment of the senses!
(Ei[n]dhreeO Kae Thoo[n] Bhog n Chaah[u])

ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਬਿਖਿਓ ਸੋਂ ਤੁਮ ਰਾਖੋ ॥
The Senses will keep you within poison
(Ei[n]dhreeaa BikhiO So[n] Thum Raakho)
ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੋ ॥
Taste the Immortal Nectar of the Way of Union
(Jog Jugath Kaa A[n]mrith Chaakho)
ਮਨ ਕੌ ਜੋਗੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਾਖੈ ॥
Keep the mind united and convicted in Vaheguru
(Man Kau Jogee Dhrirr Kar Raakhai)
ਇੰਦ੍ਰੀ ਜੀਤ ਕਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਖੈ ॥੧੫੮॥
Sri Krishna Ji says: conquer the senses
(Ei[n]dhree Jeeth Kar[i] Gobi[n]dh Bhaakhai)

ਤਿਸ ਕੌ ਨਿਹਚਲ ਬੁਧ ਤੂੰ ਜਾਨ ॥
Accept this as unwavering wisdom
(This Kau Nihachal Budhh Thoo[n] Jaan)
ਏਹੀ ਬਾਤ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਂਨ ॥
Take this very discussion and engrain it deep in your mind
(Aehee Baath Thoo[n] Dhrirr Kar Maa[n])
ਅਬ ਆਗੇ ਜੋ ਬਾਤ ਬਖਾਨੋ ॥
Now the next thing I will tell you about is
(Ab Aagae Jo Baath Bakhaano)
ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਕੁ ਅਰ ਜਗ ਕੇ ਜਾਨੋ ॥੧੫੯॥
Vaheguru’s Bhagats and the World
(Gobi[n]dh Lok[u] Ar Jag Kae Jaano)

ਦੋਹਰਾ ॥ (Dhoharaa)
ਭਗਤੋੰ ਅਰ ਸੰਸਾਰੀਓ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੈ ਜੋਰੁ ॥
Bhagats and worldly people will never be alike
(Bhagatho[n] Ar Sa[n]saareeO Kadhae n Hovai Jor[u])
ਇਨ ਕੋ ਮਾਰਗ ਅਉਰ ਹੈ ਉਨ ਕੋ ਮਾਰਾਗ ਅਉਰ ॥੧੬੦॥
Their Paths are different from each other
(Ein Ko Maarag Aour Hai Oun Ko Maaraag? Aour)

ਚੌਪਈ ॥ (Chaupaee)
ਹੇ ਪਾਰਥ ਜੋ ਜਗ ਕੀ ਰਾਤ ॥
Oh Arjun, the world’s night
(Hae Paarathh Jo Jag Kee Raath)
ਜਾਗੇ ਭਗਤ ਸੁਨੋ ਰੇ ਤਾਤ ॥
The Bhagats remain awake, listen about this
(Jaagae Bhagath Suno Rae Thaath)
ਅਰ ਜੋ ਜਗਤ ਕਾ ਦਿਵਸ ਕਹਾਵੈ ॥
And what the world sees as the day
(Ar Jo Jagath Kaa Dhivas Kahaavai)
ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਸੋਵੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥੧੬੧॥
...is what Vaheguru’s Bhagat sleeps through and so finds peace within this
(Bhagath Maeraa Sovai Sukh Paavai)

ਅਰਥ ਦੋਨੋ ਕਾ ਸੁਨਹੋ ਪਾਰਥ ॥
Listen to the meaning of both, Oh Arjun
(Arthh Dhono Kaa Sunaho Paarathh)
ਤਿਸੁ ਸਮਝੇ ਸੁਭ ਹੋਵਹਿ ਸ੍ਵਾਰਥ ॥
Whoever understands will become self-fulfilled
(This[u] Samajhae Subh Hovah[i] Swaarathh)
ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾਂ ॥
Vaheguru’s Giaan and Vaheguru’s Praises
(Maeraa Giaan Maeree Hee Mahimaa[n])
ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਸਭਹੂੰ ਪਰ ਖਿਮਾਂ ॥੧੬੨॥
Having gentle words and forgiveness upon everyone
(Komal Bachan Sabh-hoo[n] Par Khimaa[n])

ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ॥
[and] doing Keertan, so is a friend of Sri Krishna Ji
(Keerthan Bhajan Jo Maeraa Meeth)
ਤਿਨ ਸੌ ਜਗਤ ਕੌ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
They do not love worldliness
(Thin Sau Jagath Kau naahee Preeth[i])
ਤਿਨ ਕੇ ਭਾਣੇ ਇਹੁ ਸਭ ਬਾਤ ॥
All of these qualities are how they choose to live
(Thin Kae BhaaNae Eih[u] Sabh Baath)
ਸੋਇ ਰਹੈ ਇਹ ਤਿਨ ਕੀ ਰਾਤ ॥੧੬੩॥
The world sleeps through this and this is their night
(Soe[i] Rahai Eih Thin Kee Raath)

ਜੋ ਕਿਛੁ ਆਗੈ ਮਹਿਮਾਂ ਕਹੀ ॥
Whoever praises Vaheguru in the future,
(Jo Kichh[u] Aagai Mahimaa[n] Kahee)
ਸੋ ਸਭ ਮੇਰੇ ਭਗਤੌ ਲਹੀ ॥
Accept them to be Vaheguru’s Bhagats
(So Sabh Maerae Bhagathau Lahee)
ਓਹੁ ਮੁਝ ਆਤਮ ਕੇ ਸੰਗ ਜਾਗੇ ॥
They stay awake to the Aatma/Vaheguru
(Oh[u] Mujh Aatham Kae Sa[n]g Jaagae)
ਜਗਤ ਰਾਤ੍ਰ ਮੈਂ ਸੋਵਨ ਲਾਗੇ ॥੧੬੪॥
They are asleep to the world’s night
(Jagath Raathr Mai[n] Sovan Laagae)

ਭਗਤ ਰਚੇ ਤਿਨ ਕੀਰਤਨ ਮਾਂਹਿ ॥
Bhagats stay singing Vaheguru’s Kirtan
(Bhagath Rachae Thin Keerthan Maa[n]h[i])
ਸਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਿਸਚੇ ਤਾਹਿ ॥
They are always in a state of Spiritual Wisdom and so they have conviction in Vaheguru
(Sadhaa Giaan Hai Nischae Thaah[i])
ਪਾਂਚ ਤੀਨ ਮੈਂ ਸਭ ਜਗ ਜਾਗੈ ॥
The entire world is awake to the 5 elements and 3 qualities
(Paa[n]ch Theen Mai[n] Sabh Jag Jaagai; thinking the dream is reality)
ਉਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਿਖਿਓ ਸੰਗ ਲਾਗੈ ॥੧੬੫॥
Their love is with the poisonous vikaars
(Oun Kee Preeth[i] Bikhio Sa[n]g Laagai)

ਭਗਤ ਜਗਤ ਕਾ ਨਾਹੀ ਜੋਰ ॥
The world does not have an impact on the Bhagat
(Bhagath Jagath Kaa naahee Jor)
ਉਨ ਕੀ ਰਾਤ੍ਰ ਹੈ ਇਨ ਕੇ ਭੋਰ ॥
The World’s Night is the Bhagat’s Day [World is asleep to Bhagti)
(Oun Kee Raathr Hai Ein Kae Bhor)
ਅਬ ਆਗੈ ਜੋ ਕਰੌ ਬਖਾਨ ॥
Please follow what I will now say
(Ab Aagai Jo Karau Bakhaan)
ਸੋ ਉਸਤਤਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਜਾਂਨ ॥
Know about praising the Saints
(So Ousthath[i] Sa[n]than Kee Jaa[n]n)
ਤਿਸ ਲਛਨ ਸੁਨ ਅਬ ਕਹੋਂ ॥
These qualities, listen I am going to tell you
(This Lachhan Sun Ab Kaho[n])
ਜੈਸੇ ਮਹਾਂ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਕੌ ਲਹੋ ॥੧੬੬॥
Just like how we understand the Ocean
(Jaisae Mahaa[n] Samu[n]dhr Kau Laho)

ਦੋਹਰਾ ॥ (Dhoharaa)
ਜੈਸੇ ਮਹਾਂ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਮੈਂ ਸਗਲ ਨਦੀ ਰਲ ਜਾਇ ॥
Just like all rivers connect to the Ocean
(Jaisae Mahaa[n] Samu[n]dhr Mai Sagal nadhee Ral Jaae[i])
ਜਿਉ ਕਾ ਤਿਉ ਸਾਗਰ ਰਹੈ ਨਾ ਵਹਿ ਵਧੈ ਘਟਾਇ ॥੧੬੭॥
Just like how the ocean remains, it does not decrease or increase
(Jio[u] Kaa Thio[u] Saagar Rahai naa Vah[i] Vadhhai Ghataae[i])

ਦੋਹਰਾ ॥ (Dhoharaa)
ਤੈਸੇ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖ ਭੀ ਜਿਉ ਕਾ ਤਿਉ ਹੀ ਰਹੈ ॥
In this way, the Yogi remains [mentally]
(Thaisae Jogee Purakh Bhee Jio[u] Kaa Thio[u] Hee Rahai)
ਲਾਭ ਅਲਾਭ ਬਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰਖ ਸੋਗ ਨ ਲਹੈ ॥੧੬੮॥
Being detached from profit & loss and pleasure & pain
(Laabh Alaabh Bikaar Tho[n] Harakh Sog na Lahai)

ਦੋਹਰਾ ॥ (Dhoharaa)
ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਕਾਂਮਨਾਂ ਸਾਂਤ ਰੂਪ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥
Letting go of the mind’s desires and becoming the form of peace
(Thiaagae Man Kee Kaa[n]mnaa Saa[n]th Roop Hoe[i] Jaae[i])
ਮਨ ਕੇ ਬੇਗ ਤਿਸ ਨਾਂ ਫੁਰੈਂ ਆਤਮ ਕੋ ਸੁਖ ਪਾਇ ॥੧੬੯॥
The mind’s waves of desires do not arise and attains the peace of Aatma
(Man Kae Baeg This naa[n] Phurai[n] Aatham Ko Sukh Paae[i])

ਦੋਹਰਾ ॥ (Dhoharaa)
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤਿਸ ਤੇ ਤਜੇ ਚਾਹ ਰਹੈ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥
(Pa[n]ch Dhooth This Thae Thajae Chaah Rahai nahee Koe[i])
The 5 Enemies will renounce the mind and there will be no more desires
ਆਪਾ ਪਰ ਸਭ ਮਿਟ ਗਇਆ ਇਹੀ ਸਾਂਤ ਬੁਧ ਹੋਇ ॥੧੭੦॥
The sense of self goes away then the Peaceful Intellect is attained
(Aapaa Par Sabh Mit Gaeiaa Eihee Saa[n]th Budhh Hoe[i])

ਚੌਪਈ ॥ (Chaupaee)
ਹੇ ਪਾਰਥ ਇਹ ਮੈ ਜੋ ਕਹਾ ॥
Oh Arjun, what I have said
(Hae Paarathh Eih Mai Jo Kahaa)
ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਿਤਿ ਨਾਮ ਤਿਹ ਲਹਾ ॥
Take the Stable Name of Brahm ~ Vaheguru
(Braham Sathhith[i] Naam Thih Lahaa)
ਜਿਸ ਮੌ ਐਸੇ ਲਛਨ ਹੋਹਿ ॥
Whoever has such qualities
(Jis Mau Aisae Lachhan Hoh[i])
ਤਿਸ ਕੋ ਸਕੇ ਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ॥੧੭੧॥
Maya cannot seduce them
(This Ko Sakae n Maaeiaa Moh[i])

ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਇਆ ॥
Attaining the state of being away from Maya
(Maaeiaa Tho[n] Parae Praapath Bhaeiaa)
ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਬਾਂਨ ਆਪਿ ਹੋਇ ਰਹਿਆ ॥
Becoming the Nirvana Vaheguru Themself
(Braham nirbaa[n]n Aap[i] Hoe[i] Rahiaa)
ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ॥
That which is the Ultimate Form of Vaheguru
(Maeraa Jo Hai Param Saroop)
ਆਨੰਦ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਮਹਾਂ ਅਨੂਪ ॥੧੭੨॥
It is the Ocean of Bliss and So Great that words cannot be used to praise [cannot do justice in description]
(Aana[n]dh Samu[n]dhr Mahaa[n] Anoop)

ਤਿਸ ਕੇ ਬੀਚ ਵਹ ਡੂਬਤ ਭਇਆ ॥
Within This [Ocean-Vaheguru] the ego drowns
(This Kae Beech Vah Doobath Bhaeiaa)
ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਮਨ ਤੇਂ ਰਹਿਆ ॥
They become saved from Maya’s Illusions
(Maaeiaa Kae Karman Thae[n] Rahiaa)
ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਕਹੂੰ ਜੋ ਪਾਵਹੁ ॥
Where can you find such a Being?
(Aisaa Purakh Kahoo[n] Jo Paavah[u])
ਤਿਸ ਕੇ ਆਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹੁ ॥੧੭੩॥
Bow your head in front of Them
(This Kae Aagae Sees nivaavah[u])

ਸੋਰਠਾ ॥ (Sorattaa)
ਯਹੀ ਗਿਆਂਨ ਕੀ ਰੀਤ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਧਾਰ ਤੂੰ ॥
Take on this way of Spiritual Wisdom, Oh Arjun
(Yahee Giaa[n]n Kee Reeth Arjan Piaarae Dhhaar Thoo[n])
ਸਾਂਖ ਜੋਗ ਧਰ ਚੀਤ ਆਤਮ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ॥੧੭੪॥
Take on Saankh Yog in your mind and become ang-sang [close as your limbs] with the Aatma
(Saa[n]kh Jog Dhhar Cheeth Aatham Kae A[n]g Sa[n]g Ho)

ਚੌਪਈ ॥ (Chaupaee)
ਸਾਂਖ ਜੋਗ ਜੋ ਦੁਤੀਯਾ ਧਿਆਇ ॥
Saankh Yog is the 2nd Adhiyaye
(Saa[n]kh Jog Jo Dhutheeyaa Dhiaae[i])
ਸੋ ਸਭ ਭਾਖਾ ਕਹੀ ਸੁਨਾਇ ॥
That which was said was shared
(So Sabh Bhaakhaa Kahee Sunaae[i])
ਜੋ ਇਸ ਕੌ ਸੁਨ ਕਰਿ ਚਿਤ ਧਾਰੈ ॥
Whoever listens to this and accepts within their mind
(Jo Eis Kau Sun Kar[i] Chith Dhhaarai)
ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਬ ਕੇ ਮਾਹਿ ਬੀਚਾਰੈ ॥੧੭੫॥
They Know Brahm ~ Vaheguru to be amongst everyone/everything
(Braham Sarab Kae Maah[i] Beechaarai)

ਉਹੁ ਭੀ ਹੋਇ ਸਰਬ ਕੇ ਮਾਂਹਿ ॥
They know themselves to be among everyone/everything as well
(Oh[u] Bhee Hoe[i] Sarab Kae Maa[n]h[i])
ਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਉਸਮੌ ਭੀ ਆਹਿ ॥
And then Brahm will be present within themselves too
(Thaa Thae Braham Ousamau Bhee Aah[i])
ਜਬ ਵਹੁ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਕੋ ਮਾਨੇ ॥
When they accept themselves to be Brahm ~ Vaheguru
(Jab Vah[u] Braham Aap Ko Maanae)
ਆਤਮ ਅਦ੍ਵੈਤ ਅਕਾਲ ਪਹਿਚਾਨੇ ॥
They will recognize the Non-Dual, Timeless, Immortal Aatma
(Aatham Adhvaith Akaal Pahichaanae)
ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਭ ਜੋਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥
Then they will never have to enter the womb and take birth again
(Thae Phir Garabh Jon nahee Aavai)
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵਹੁ ਪੁਰਖ ਕਹਾਵੈ ॥੧੭੬॥
That being will be referred to as Jeevan Mukat
(Jeevan Mukath Vah[u] Purakh Kahaavai)

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸੂਪਨਿਸ਼ਸੂ ਬ੍ਰਹਮਵਿਦਿਆਯਾਂ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਸੰਵਾਦੇ ਕਰਮ ਯੋਗੋ ਪਦਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤੀ ਈਸਰ ਸੰਵਾਦੇ ਉਤਰਖੰਡੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਤੇਸਾਂਖ ਯੋਗੋ ਨਾਮ ਦੁਤੀਆ ਧਿਆਇ॥੨॥੨੪੦॥
This marks the end of the 2nd adhiyaye of Sri Madh Bhagvath Gita, Discussion between Sri Krishna Ji and Arjun, titled Saankhy Yog, written by Dhan Dhan Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj) (Eith[i] SreeMadh Bhagvath Geethaa Soopanishsoo Brahamvidhiaayaa[n] Yog Shaasthae Sree Krishan Arjan Sa[n]vaadhae Karam Yogo Padham PuraaNae Sathee Eesar Sa[n]vaadhae Outharkha[n]dae Gobi[n]dh Si[n]gh Krithaesaa[n]kh Yogo Naam Dhutheeaa Dhiaae[i])

Daas has replaced Sri Krishna Ji referring to themselves with Vaheguru.
Please stay tuned to the next adhiyaye!
Please forgive all mistakes and please suggest corrections.

Guru Panth Ka Daas,
~Aaeenaa

Our Parent Group